Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-14

Dentware: Dentware Scandinavia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Såsom meddelats tidigare har styrelsen under en längre period arbetat
för att finna erforderlig finansiering för Dentwares fortsatta drift.
Bolaget är i behov av både kapital och en ny maskinpark till ett
värde om 30 000 000 kronor. Priset på den nya maskinparken uppgår
till cirka 20 000 000 kronor och resterande 10 000 000 kronor ska i
huvudsak användas till att slutföra flytten från Kristianstad till
Helsingborg, säkra en stark och innovationsdriven organisation, och
komma igång med den lönsamma produktions- och försäljningskedja som
affärsplanen föreskriver.

Eftersom Dentware inte kunnat erhålla lånefinansiering har huvudspåret
varit att genomföra en företrädesemission. Dentwares tre största
aktieägare har dock meddelat att de inte är intresserade att delta i
en företrädesemission vilket innebär en överhängande risk att en
företrädesemission inte fulltecknas. Vidare blir genomförandet av en
företrädesemission oförsvarligt dyr för bolaget samtidigt som
emissionen tar för lång tid att få på plats då bolaget bl.a. behöver
upprätta prospekt samt vänta på erforderliga godkännanden.

Eftersom varken lånefinansiering eller företrädesemission har varit
möjliga utvägar, har styrelsen bedömt att det ligger i Dentwares och
aktieägarnas intresse att inför framtiden få in ytterligare en stor
aktieägare i bolaget. Styrelsen har med denna ambition nu funnit en
huvudfinansiär som kan hjälpa bolaget med såväl likvida medel som
borgensåtagande för lokalhyresavtal och maskinparken.

Styrelsen avser därför att kalla till extra bolagsstämma i bolaget per
den 31 oktober 2016 och föreslå bolagsstämman att, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om riktad emission av
aktier i enlighet med nedan huvudsakliga villkor. Styrelsens förslag
innebär i huvudsak:

(a) att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 995 346,20 kronor genom nyemission av högst 19 953 462 aktier,

(b) att aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast får tecknas av Wienvest AB (som kontrolleras av Jerry Wiener), och

(c) att tecknade aktier ska betalas kontant med ca 0,501 kronor per aktie och ska tecknas senast den 7 november 2016. Total likvid för samtliga 19 953 462 aktier är 10 000 000 kronor.

Det är styrelsens uppfattning att marknadsmässigheten i emissionen är
säkerställd genom föreslagna emissionsvillkor och föreslagen
emissionskurs. Härvid ska särskilt beaktas (i) att bolaget inte
kunnat finna någon investerare, för ovanstående kapitalbehov om cirka
30 000 000 kronor, som varit villig att erbjuda ett högre pris än
0,501 kr per nyemitterad aktie, (ii) att bolaget får en ny stor
aktieägare genom Wienvest AB som har unik kunskap om Dentware och
dess bransch och (iii) att Wienvest AB i samband med emissionen
kommer att ingå borgensåtaganden till säkerhet för maskinparken och
hyresavtalet till ett värde om 20 000 000 kronor.

Med hjälp av Wienvest AB:s borgensåtagande kommer Dentware att kunna
beställa fyra maskiner (3D-skrivare) från EOS GmbH Electro Optical
Systems som är en ledande maskintillverkare inom området, samt två
stycken tryckluftskompressorer från Mekano AB. Vidare kommer bolaget
att ingå ett hyresavtal med Wihlborgs varigenom bolaget får tillgång
till för verksamheten anpassade lokaler med strategisk adress
Florettgatan 18, 254 67 Helsingborg. Sammanfattningsvis kan sägas att
styrelsen bedömer att denna finansieringslösning ger Dentware de
materiella förutsättningar som behövs för bolagets fortsatta drift i
enlighet med den nya affärsplanen.

Wienvest AB och Jerry Wiener innehar för närvarande 29 000 aktier i
Dentware, motsvarande 0,15 procent av rösterna och kapitalet i
Dentware. Det ska särskilt noteras att om bolagsstämman godkänner den
av styrelsen föreslagna emissionen kommer Wienvest AB att inneha 19
982 462 aktier, motsvarande 50,1 procent av rösterna och kapitalet
Dentware. Emissionen kräver alltså att Wienvest AB, från
Aktiemarknadsnämden, erhåller budpliktsdispens från kollegiets
takeover-regler för vissa handelsplattformar. Sådan ansökan är
inskickad och godkänd av Aktiemarknadsnämden. Beslutet förväntas
offentliggöras den 17 september 2016.

I samband med att detta pressmeddelande offentliggjorts har även
Christophe Hocquet och Rickard Brånemark meddelat att de båda ställer
sina platser i styrelsen till förfogande vid kommande bolagsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Jacobsson, styrelsens ordförande, Dentware Scandinavia AB
(publ)

E-post: stefan.jacobsson@jowa.se
Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB - bildat i Kristianstad
2011 - framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och
implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med
hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Bolagets
största marknader är Sverige, Norge och Frankrike.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dentware/r/dentware-scandinavia-ab--publ--kall...
http://mb.cision.com/Main/11626/2101607/575178.pdf
http://mb.cision.com/Public/11626/2101607/9e3ca6e2e0dfc1e7.pdf
http://mb.cision.com/Public/11626/2101607/867cd22b36cc6737.pdf
http://mb.cision.com/Public/11626/2101607/955dd2bf1541200f.pdf
http://mb.cision.com/Public/11626/2101607/b2e82f26c667716d.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.