Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-22

Dentware: Extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i Dentware Scandinavia AB (publ), org.nr 556872-5112
("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma i Advokatfirman Nordias
lokaler på Kungsportsavenyn 1 Göteborg, den 20 januari 2017, kl.
11.00. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 13 januari 2016, dels har
anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit
Bolaget till handa senast den 13 januari 2017.

Anmälan om deltagande kan göras på något av följande sätt:

· per post till Dentware Scandinavia AB (publ), Florettgatan 18, 254
67 Helsingborg, eller

· per e-post till info@dentware.se,
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
för eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell
ställföreträdare.

Anmälningsblankett finns att tillgå på Bolagets hemsida
www.dentware.se (som för tillfället är omdirigerad till
www.branemarkintegration.com). För beställning av anmälningsblankett
gäller samma postadress och mailadress som ovan angetts.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten.

Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges en längre
giltighetstid i fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär
finns att tillgå på Bolagets hemsida www.dentware.se. För beställning
av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som
ovan angetts.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till
handa senast den 13 januari 2017.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 13
januari 2017 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av ordförande vid stämman.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Ändring av bolagsordning

8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen, varigenom orten för styrelsens säte ändras från
Västra Götalands län, Göteborgs kommun till Skåne län, Helsingborgs
kommun (§ [ 2 ]). Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar om att ändring av bolagsordningen, varigenom bolagets firma
ändras från Dentware Scandinavia AB (publ) till Wiema AB (publ) (
§[1]) och att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att
vidta de justeringar av firmaförslaget som krävs för att få
bolagsordningen registrerad.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar

Handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt föreslagen
dagordning ovan, kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos
Bolaget på ovanstående adress från och med den 5 januari 2017.
Handlingarna finns då också publicerade på Bolagets hemsida,
www.dentware.se.

Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det
hos Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i Bolaget till 39 906 924. Bolaget innehar
inga egna aktier.

___________________________

20 december 2016

Dentware Scandinavia AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Jacobsson, styrelsens ordförande, Dentware Scandinavia AB
(publ)

E-post: stefan.jacobsson@jowa.se
Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB - bildat i Kristianstad
2011 - framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och
implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med
hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Bolagets
största marknader är Sverige, Norge samt Frankrike.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dentware/r/extra-bolagsstamma-i-dentware-scand...
http://mb.cision.com/Main/11626/2155836/607642.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.