Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

DevPort: DevPort AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North Premier

Press release, November 9, 2017, 16:00 CEST

Styrelsen för DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") har
beslutat att genomföra en nyemission och ägarspridning i Bolaget.
Samtidigt ansöker de om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First
North Premier.

DevPort är ett utvecklings- och teknikkonsultbolag som agerar
oberoende rådgivare och konsult med fokus på fordonsindustrin.
Bolaget sysselsätter ca 300 personer på fyra orter (Göteborg,
Linköping, Södertälje och Stockholm) i Sverige. DevPort har under den
senaste tiden uppvisat en kraftig tillväxt, med god lönsamhet och
planerar nu för fortsatt tillväxt. Styrelsen har därmed beslutat att
genomföra en nyemission och notering av Bolagets aktier på Frist
North Premier.

Det främsta motivet med noteringen och nyemissionen är att möjliggöra
framtida strukturella förvärv men också att låta en av Bolagets
viktigaste tillgångar, våra anställda, samt allmänheten få möjlighet
att investera i Bolaget.

Notering på Nasdaq First North Premier beräknas preliminärt till den 7
december. Teckning av B-aktier ska ske under teckningsperioden som
pågår mellan den 10-30 november 2017.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med högst 107 143
kronor genom nyemission av högst 428 571 aktier. Nyemissionen
beräknas tillföra Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader.

"Det är lätt att vara stolt över DevPort, säger DevPorts VD, Nils
Malmros. Bolaget har haft och har en mycket fin utveckling med
satsningar på nya kontor, nya affärsområden och många nya
medarbetare. Det känns enkelt att knyta an till Bolagets one-liner;
"Proud to be" - "Att vara stolt"

Nu när Bolaget, i samband med notering av DevPort på Nasdaq First
North Premier, går in i en ny fas, så hoppas jag få möjlighet att
välkomna många nya medarbetare under nästa år", säger Nils Malmros,
VD för DevPort.

Erbjudandet i korthet

· I syfte att uppfylla Nasdaq First North Premiers spridningskrav
erbjuder DevPort och Säljande aktieägare allmänheten och
institutionella investerare i Sverige att förvärva högst 1 628 571
B-aktier ("Erbjudandet").

· Erbjudandet motsvarar ca 57 MSEK, och utgör ca 33 % av antalet
B-aktier i Bolaget efter genomförd nyemission, (förutsatt ett
fulltecknat Erbjudande).

· Teckningskursen är fastställd till 35 kronor per aktie vilket ger
Bolaget en värdering på ca 157 MSEK innan emissionen.

· Anmälningsperioden för Erbjudandet pågår mellan den 10-30 november
2017.

· DevPort har ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq
First North Premier med beräknad första handelsdag den 7 december
2017.

· Swedbank Robur har lämnat teckningsåtagande gällande 480 000
B-aktier i Erbjudandet, motsvarande 30 % av det totala Erbjudandet.
Åtagande motsvarar 16,8 MSEK och sker på samma villkor som för övriga
investerare i Erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda
genom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper eller
andra tillgångar, presentation av bankgaranti eller på annat sätt.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av Prospekt: 9 november 2017

Anmälningsperiod: 10-30 november 2017Offentliggörande av utfall: 4
december 2017

Likviddag: 6 december 2017

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier: 7 december 2017

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet, upprättat av styrelsen i DevPort AB, har den 9 november
2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer
tillsammans med anmälningssedel att finnas tillgängligt på DevPorts
hemsida www.devport.se samt på Avanzas hemsida www.avanza.se

Rådgivare:

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser: Avanza
Bank AB

Legal Rådgivare: Advokatfirman Lindahl AB

Prospekt finns för nedladdning på: www.devport.se

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post:
nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 16:00 CEST.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det
landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i DevPort AB (publ). Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i DevPort AB (publ) kommer
endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i
detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt
Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon
delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/devport/r/devport-ab--publ--offentliggor-prosp...
http://mb.cision.com/Main/16542/2387092/749080.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.