Du är här

2017-08-31

DexTech: Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017

Med "Bolaget" eller "DexTech" avses DexTech Medical AB med
organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-2,1) MSEK
· Resultat per aktie* -0,15 (-0,15) SEK

Helår (2016-07-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,5) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -7,9 (-6,1) MSEK
· Resultat per aktie* -0,54 (-0,43) SEK
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,3 (8,4) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 531 541 aktier för 12
månader och 14 752 833 för fjärde kvartalet. Belopp inom parentes
avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

DexTech har idag en patenterad teknologiplattform som möjliggör
utveckling av nya läkemedels-kandidater. DexTechs huvudfokus är den
kliniska utvecklingen av OsteoDex, en av DexTechs fyra
läkemedelskandidater. OsteoDex är en potentiellt aktivt
sjukdomsbromsande läkemedelskandidat mot obotlig prostatacancer.

Potentialen för OsteoDex är betydande, dels för att behovet av nya
aktiva läkemedel är mycket stort, dels för att OsteoDex till skillnad
från exempelvis andra cytostatika, visat sig ha få och lindriga
biverkningar. Den sistnämnda egenskapen är mycket viktig för att
preparatet skall kunna ges till patienter med då CRPC
(kastrationsresistent prostatacancer) patienten ofta är skör och
känslig för behandlingsbiverkningar. DexTechs prekliniska studier har
även tydligt visat att OsteoDex har potential för behandling av
avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Prekliniska resultat i
djur indikerar att OsteoDex även har betydande aktivitet mot tumörer
i mjukdelar, trots sin specificitet till skelettmetastaser.

För att tillföra DexTech kapital, huvudsakligen för att finansiera
slutförande av DexTechs pågående fas IIb-studie, genomförde DexTech
under hösten 2016 en företrädesemission som övertecknades och
tillförde bolaget 14,5 MSEK. Företrädesemissionen uppgick till 15,3
MSEK och emissionskostnaderna uppgick till 0,8 MSEK. Tidigare
genomförd nyemission och ovan nämnda nyemission säkerställer fortsatt
drift tills OsteoDex fas IIb-studien är klar. Som en följd av
försenad patientrekrytering så har även kostnaderna förskjutits
vilket medfört att fortsatt drift är säkerställd till och med
utgången av första halvåret 2018 i stället för utgången av 2017 som
tidigare kommunicerats.

Samtliga studiecentra i DexTechs fas IIb-studie blev fullt aktiverade
under det andra kvartalet dvs. screenar/randomiserar patienter.
Studien bedrivs vid 8 centers i 4 länder, i Sverige (Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och
Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University
Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University
Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och
Daugavpils Regional Hospital).

Tidigt i studien har vi kunnat se en trend som visar att patienternas
värden som speglar sjukdomsförloppet i skelettet bibehålls normala
eller i de fall de är abnormala successivt normaliseras. Vidare kunde
DMC (den oberoende data monitorerings kommittén för
säkerhetsgranskning) vid sitt sammanträde konstatera att inga
allvarliga OsteoDex beroende behandlingsbiverkningar inträffat.

Den 17 augusti kunde vi meddela att delresultat i DexTechs fas
IIb-studie för OsteoDex visar en bestående och förstärkt positiv
trend avseende patienternas benmarkörer, ackumulerade värden fram
till juli 2017 och omfattande mer än hälften av det planerade antalet
patienter, visar fortsatt och förstärkt positiv trend.

I mitten av augusti 2017 var 42 patienter av 60 planerade rekryterade
och deltar i studien. Inga allvarliga OsteoDex relaterade
biverkningar har hittills rapporterats. Vår bedömning att hela 2017
kommer att behövas för fullrekrytering (60 patienter) kvarstår.
Budgetläget är oförändrat gott.

Bolaget fortsätter att regelbundet informera om studiestatus samt
signifikanta fynd.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31
augusti 2017.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av
patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att
senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/bokslutskommunike-1-juli-2016---30-j...
http://mb.cision.com/Main/11652/2336985/716312.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.