Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

DexTech: DexTech beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera licensförhandlingar och fortsatt FoU-arbete

DexTech Medical AB ("DexTech") meddelar idag att bolagets styrelse,
villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att
genomföra en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen kan
tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader och även
allmänheten ges möjlighet att delta. Kapitalet bedöms av styrelsen
kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år efter genomförd
företrädesemission. Kapitalet är främst avsett att skapa en god
finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende
huvudkandidaten OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta
forsknings- och utvecklingsarbete. Inför den planerade
företrädesemissionen har bolagets styrelseordförande och huvudägare
ingått avtal om teckningsförbindelse avseende att försvara sin
ägarandel (cirka 26,6 procent av röster och kapital) i
företrädesemissionen. Härutöver har ytterligare en större ägare i
bolaget, Hans Andersson (privat och genom bolag), ingått avtal om
teckningsförbindelser avseende att försvara sin totala ägarandel
(cirka 7,5 procent). Sammanlagt har DexTech därmed erhållit
teckningsförbindelser motsvarande cirka 34,1 procent av
emissionsvolymen. Härutöver har bolagets styrelseordförande och
huvudägare ingått ett avtal om vederlagsfri garantiteckning
(top-down) motsvarande resterande belopp (motsvarande cirka 65,9
procent) i företrädesemissionen. Detta innebär att DexTech på förhand
har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning
motsvarande det totala beloppet i den planerade företrädesemissionen.
Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom
kort.

VD Anders R Holmberg kommenterar

"Som vi tidigare meddelat är vi mycket nöjda med resultaten från fas
2-studien med OsteoDex, att värdet av resultaten konfirmerats och
även glada över det intresse som därefter visats för läkemedlet. Vi
arbetar nu för att ingå det licensavtal som är långsiktigt bäst för
bolaget, våra aktieägare samt som tryggar fortsatt klinisk utveckling
av OsteoDex. Med bakgrund av detta har vi beslutat att genomföra en
företrädesemission, i syfte att dels trygga vår finansiella ställning
inför licensförhandlingarna och dels för att möjliggöra fortsatt
forsknings- och utvecklingsarbete inom bolaget för våra andra
läkemedelskandidater. Intressenterna för OsteoDex utgörs av stora
läkemedelsbolag, vilket medför en viss tröghet avseende tidsaspekten
i förhandlingsprocessen och därför är det viktigt att vi står
långsiktigt finansiellt starka inför förhandlingarna. Tack vare att
vår kliniska utveckling för OsteoDex är färdig har vi nu en låg
burnrate på vårt kapital och därför bedömer vi att denna
företrädesemission kan finansiera vår verksamhet i cirka fyra år. Vi
kan därmed genomföra en effektiv kapitalisering med låg utspädning,
vilket vi tror är det långsiktigt bästa för bolaget och våra ägare."

Motiv för nyemissionen

Under 2018 avslutade DexTech sin fas IIb-studie avseende
huvudkandidaten OsteoDex (bolagets läkemedelskandidat för behandling
av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer). Bolaget kunde
därefter meddela goda resultat från studien eftersom OsteoDex visades
ha en betydelsefull hämmande effekt på "Vicious Cycle" (den onda
cirkeln) i skelettet, dvs. den biologiska process som driver på
sjukdomen och därmed också leder till förkortad överlevnad. Baserat
på dessa resultat för DexTech nu diskussioner med ett antal
intressenter avseende en potentiell licensaffär för OsteoDex.
Styrelsen i DexTech har mot den bakgrunden, villkorat av godkännande
på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission
av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs av två primära
skäl; dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid
licensförhandlingarna för OsteoDex och dels för att trygga bolagets
fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Kapitalet bedöms av
styrelsen kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år efter
genomförd företrädesemission.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni - 26 juni 2019.
Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 167 645 aktier. Vid fulltecknad
företrädesemission tillförs DexTech 10 058 700 SEK före
emissionskostnader.
Avstämningsdag*: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är
den 3

juni 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2019. Första dag för
handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
är den 31 maj 2019.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 är registrerade
som aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna
aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Antal aktier 14 752 833 aktier.
innan
nyemission:
Värdering (pre Cirka 885 MSEK.
-money):
Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7
juni 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av juli 2019.
Handel med Kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 7 juni
teckningsrätter 2019 till den 24 juni 2019.
Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter
till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal
utspädning om cirka 1,1 procent genom företrädesemissionen
(beräknat som antalet nya aktier till följd av
företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier
i bolaget efter fulltecknad företrädesemission).

*Styrelsen ber särskilt aktieägare att beakta den korta tiden mellan
avstämningsdag och planerad bolagsstämma.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate
Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2019.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga
läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas
II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical
AB är noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-beslutar-om-foretradesemiss...
https://mb.cision.com/Main/11652/2807651/1040576.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.