Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

DexTech: Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)

Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed
till extra bolagsstämma tisdagen den 13 september 2016 kl. 09.00 på
IVA Konferenscenter, Greve Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 7 september 2016, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 7 september 2016
skriftligen till DexTech Medical AB, Box 119, 751 04 Uppsala. Anmälan
kan också göras per telefon 070-710 47 88 eller per e-post
gosta.lundgren@dextechmedical.com. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 7 september 2016, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 14 162 720 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 6)

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om
företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 26
555,085 kronor genom nyemission av högst

590 113 aktier envar med ett kvotvärde om 0,045 kronor till en
teckningskurs om 26,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet
uppgår till högst 15 342 938,00 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugofyra (24)
sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 23 september 2016.
Även annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie skall erläggas 26,00 kronor kontant.

4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 29
september 2016 till och med den 13 oktober 2016. Teckning med stöd av
företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning
som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild
teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen
efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen
skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske
pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats
för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Dag Hammarskjölds väg 34A, 752 37
Uppsala samt på bolagets webbplats (www.dextechmedical.com) senast
två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i augusti 2016
DexTech Medical AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information
Gösta Lundgren - Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 augusti 2016.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att
senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-d...
http://mb.cision.com/Main/11652/2065988/553916.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.