Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

DexTech: Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)

Aktieägarna i Dextech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed
till extra bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00 på IVA
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 22 maj 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 maj 2019
skriftligen till Dextech Medical AB, Box 389, 751 06 Uppsala. Anmälan
kan också göras per telefon 070-710 47 88 eller per e-post
gosta.lundgren@dextechmedical.com. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 22 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 14 752 833 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om
företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 7
544,025 kronor genom nyemission av högst 167 645 aktier till en
teckningskurs om 60 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet
uppgår till högst 10 058 700,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88)
sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 3 juni 2019. Även
annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas sextio (60) kronor kontant.
4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 juni
2019 till och med den 26 juni 2019. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av
företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska
ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Dag Hammarskjölds Väg 34A, 752 37
Uppsala samt på bolagets webbplats (www.dextechmedical.com) senast
två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2019

Dextech Medical AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga
läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas
II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical
AB är noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/11652/2807782/1040614.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.