Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

DGC One: Kallelse till årsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732

Datum för stämman: 28 april 2014.
Plats för stämman: Bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.
Tid för stämman: Kl. 15.00. Inregistrering och kaffe från kl. 14.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22
april 2014.

dels
senast den 22 april 2014 ha anmält sin avsikt att delta i stämman till
bolaget på ett av följande sätt:

· skriftligen till DGC One AB, att: bolagsstämma, Box 23116, 104 35
STOCKHOLM

· per telefon 08-506 106 00
· på bolagets hemsida www.dgc.se (endast privatpersoner)
· per e-post: bolagsstamma@dgc.se
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt,
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar. Aktieägare som företräds genom ombud ska
utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär finns på bolagets
hemsida www.dgc.se. Aktieägare får utse två eller flera ombud, varvid
varje ombud får utöva den rätt som hänför sig till en viss i
fullmakten angiven andel av aktierna. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för
aktieägares anmälan.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 april 2014, då
sådan införing senast ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Framläggande och godkännande av förslag till dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret
2013.

8. Verkställande direktörens anförande.
9. Redovisning av styrelsens arbete.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013.

11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

12. Beslut om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet.
13. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter, liksom antalet revisorer och
revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag, som ska
utses av årsstämman.

14. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
15. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt av
styrelseordförande.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

18. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.
19. Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram).
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission.

21. Avslutande av stämman.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen för DGC One AB, som består av Anna-Karin Eliasson
Celsing (valberedningens ordförande och representerande Lannebo
Fonder), David Giertz (grundare och huvudägare), Anders Oscarsson
(representerande AMF Försäkring och Fonder) och Johan Unger
(styrelsens ordförande och representerande eget och närståendes
innehav) vilka tillsammans representerar cirka 67 procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande.

Punkt 2 - Ordförande vid stämman
- att Johan Unger utses till stämmoordförande.

Punkt 13 - Antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
eller ett registerat revisionsbolag

- att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utökas
från tidigare fem (5) ordinarie ledamöter till att bestå av sex (6)
ordinarie ledamöter utan suppleanter.

- att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor.

Punkt 14 - Styrelse- och revisorsarvode
- att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med
totalt 1 140 000 kronor

(811 000), varav 400 000 kronor (286 000) till ordföranden och 185 000
kronor (175 000) till var och en av övriga fyra (tre)
styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Inom parantes anges beslut från föregående årsstämma.
Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget,
fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt företag, under
förutsättning att sådan betalning inte medför tillkommande kostnader
för bolaget utöver styrelsearvodet.

- att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 15 - Styrelseledamöter samt styrelseordförande
- att de nuvarande styrelseledamöterna Björn Giertz, David Giertz,
Sussi Kvart, Crister Stjernfelt och Johan Unger omväljs. Till ny
ledamot i styrelsen föreslås Åsa Sundberg. Valberedningen föreslår
vidare att Johan Unger omväljs till styrelseordförande.

Åsa Sundberg har lång och bred erfarenhet från telekombranschen. Åsa
har tidigare varit vd på Net1, partner i Provider Venture Partners,
vd på Telia Enginering och Telia Prosoft samt ansvarig för Telias
internationella nät- och carrierverksamhet. Sedan 2012 är Åsa vd och
koncernchef på Teracom Group AB.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöters
arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och
pågående andra uppdrag m.m., se valberedningens motiverade yttrande
på bolagets hemsida www.dgc.se.

Punkt 16 - Revisorer och revisorssuppleanter
- att det nuvarande revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som
bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att, under
förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman,
auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

Punkt 18 - Riktlinjer för tillsättande av valberedning
Valberedningen ska, utöver styrelsens ordförande, bestå av en
representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna
och verka för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt
mandat från nästa stämma. Med de största aktieägarna avses de av
Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna vid
utgången av augusti 2014. Den verkställande direktören skall inte
ingå i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska
offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman
2015. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete.
Valberedningen kan adjungera in en av de oberoende
styrelseledamöterna om den finner så lämpligt. Lämnar ledamot
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms
erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den
avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de
tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som
tillhör denna grupp.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella
omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska
ersättas av bolaget. Valberedningen ska utföra de uppgifter som från
tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11 - Disposition av bolagets resultat samt avstämningsdag för
utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 4,50 kronor per
aktie samt att den 2 maj 2014 ska vara avstämningsdag för erhållande
av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 maj
2014.

Punkt 17 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår årsstämman följande riktlinjer avseende ersättning
till ledande befattningshavare i DGC One AB (publ) att gälla för
2014. Ledande befattningshavare består av vd och de personer som
tillsammans med vd utgör koncernens ledningsgrupp. Koncernens
ledningsgrupp omfattar fem personer.

DGC tillämpar individuell lönesättning och förhandlar lön årsvis. Den
övergripande principen för ersättning till ledande befattningshavare
är att ersättning och övriga anställningsvillkor skall vara så
marknadsmässiga att bolaget säkerställer att bolaget kan attrahera
och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension
och övriga förmåner. Ledande befattningshavare kan kvitta del av den
fasta lönen mot kostnad för tjänstebil. Sådan kvittning skall vara
kostnadsneutral för bolaget. Den rörliga lönen skall huvudsakligen
baseras på bolagets finansiella mål i form av tillväxtmål och
resultatmål. En del av den rörliga lönen skall baseras på
prioriterade operativa mål. Om verksamheten uppnår de mål som den
rörliga lönen beräknas på når befattningshavaren sin så kallade
mållön som är summan av den fasta och rörliga lönen vid full
måluppfyllnad. De mål som den rörliga lönen skall beräknas på skall
fastställas av styrelsen. Den rörliga lönen som avtalats ingå i
mållönen skall utgöra mellan cirka 20-40 procent av mållönen. Rörlig
lön utöver den som avtalats ingå i mållönen utges endast då
verksamheten överpresterar i förhållande till periodens finansiella
eller operativa mål. Taket för den enskilde befattningshavarens
totala lön begränsas till två gånger mållönen. Summan av den rörliga
ersättningen till vd och övriga ledande befattningshavare kan högst
uppgå till cirka 10,3 mkr.

Den rörliga lönen skall avräknas för helt verksamhetsår. Under året
har dock ledande befattningshavare rätt att erhålla preliminärt
hälften av det beräknade målet för rörlig lön och för det fall
preliminärt uttagen rörlig lön överstiger slutligen fastställd rörlig
lön för året, skall det överskjutande beloppet återbetalas. Styrelsen
skall besluta om måluppfyllnad för alla delar av rörliga löner. Om
styrelsen gör bedömningen att eventuellt överträffande av tillväxt-
och resultatmålet eller operativt mål skett på bekostnad av vad som
är rätt för bolagets långsiktiga utvecklin...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.