Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

DGC One: Kallelse till extra bolagsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732

Datum för stämman: Onsdagen den 16 augusti 2017.
Plats för stämman: Bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.
Tid för stämman: Kl. 16:30.

Styrelsen i DGC One AB (publ) ("Bolaget") kallar till extra
bolagsstämma med anledning av att EQT[1], som genom DGC One Holding
AB innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har
begärt en extra bolagsstämma för att behandla fastställande av antal
styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande
samt beslut om arvode till styrelsen i Bolaget.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 10
augusti 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget
senast torsdagen den 10 augusti 2017 på ett av följande sätt:

· skriftligen till DGC One AB (publ), att: bolagsstämma, Box 23116,
104 35 Stockholm

· per telefon 08-506 502 18
· per e-post: bolagsstamma@dgc.se
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt,
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmakten och eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten
vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid,
maximalt längst fem år. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida
www.dgc.se. Utser aktieägare flera ombud får varje ombud utöva den
rätt som hänför sig till en viss i fullmakten angiven andel av
aktierna. Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två) ska
anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 10 augusti
2017, vilket är dagen då sådan införing senast ska vara verkställd
hos Euroclear Sweden AB.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 8 977 968
utestående aktier i Bolaget, vilka berättigar till en röst per aktie
på bolagsstämman. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Beslut om arvode till styrelsen
10. Stämmans avslutande

PUNKTERNA 7, 8 OCH 9
EQT, som genom aktieägaren DGC One Holding AB innehar mer än 90
procent av aktierna och rösterna i Bolaget, avser inkomma med förslag
till punkterna 7, 8 och 9 senast vid bolagsstämman.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7
kap § 32 aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2017
DGC One AB (publ)
Styrelsen

----------------------------------------------------------------------

[1] EQT Mid Market GP B.V, som agerar i sin kapacitet såsom general
partner för EQT Mid Market Limited Partnership och EQT Mid Market
Europe GP B.V. som agerar i sin kapacitet såsom general partner för
EQT Mid Market Europe Limited Partnership.

För mer information, kontakta:
Johan Unger, styrelsens ordförande, DGC One AB (publ): telefon: +46 70
486 19 33, e-post: johan.unger@dgc.se

Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506
50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-,
drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder
som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se
www.dgc.se.

Denna information är sådan som DGC ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2017 kl.
08.50

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dgc-one/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-d...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.