Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

DGC One: Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

DGC One AB:s årsstämma ägde rum måndagen den 28 april 2014, klockan
15.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget
och koncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för
2013.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,50
kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den
2 maj 2014. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden
AB:s försorg den 7 maj 2014.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Beslutades att antalet
styrelseledamöter skall vara sex ledamöter. Samtliga
styrelseledamöter omvaldes och Åsa Sundberg valdes till ny
styrelseledamot. Styrelsen intill tiden för nästa årsstämma består av
Johan Unger, Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Crister
Stjernfelt och Åsa Sundberg. Johan Unger omvaldes till
styrelseordförande.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 1
140 000 kronor kontant, varav 400 000 kronor till styrelsens
ordförande och 185 000 kronor vardera till övriga fyra
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebar
höjt arvode till ordförande med 114 000 kr och för övriga ledamöter
med 10 000 kr. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer att
gälla under 2014 för lön och annan ersättning till verkställande
direktören och andra personer i bolagsledningen.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende principer för
tillsättande av valberedning.

Teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende emission av högst 88
000 teckningsoptioner att efter teckning överlåtas till anställda
inom DGC−koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1)
aktie i bolaget och anställda inom DGC skall betala en premie för
optionsrätten motsvarande marknadsvärde enligt Black & Scholes
värderingsformel. Optionernas löptid är cirka 3 år och lösenperioden
infaller från den 1 juni 2017 till och med den 31 augusti 2017. Den
kurs, till vilken teckning av aktie kan ske, skall uppgå till 133
procent av den underliggande aktiens volymvägda genomsnittskurs,
justerad för beslutad utdelning, under en period om 10 dagar före
årsstämman beslutat utge teckningsoptionerna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid en eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med 10 procent av bolagets aktiekapital och
antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman. Avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att bolaget ska kunna
emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag
eller rörelse samt anskaffa kapital.

Stockholm den 28 april 2014, DGC One AB

För mer information kontakta:
Johan Unger, Styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 486 19 33
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506
50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-,
drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder
som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s
aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC,
se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april
kl. 17.40.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dgc-one/r/kommunike-fran-arsstamma-i-dgc-one-a...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.