Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-09

Diamyd Medical AB avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I DIAMYD MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Diamyd Medical AB ("Diamyd Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission motsvarande cirka 125-150 miljoner SEK genom en så kallad accelererad bookbuilding-förfarandeprocess. Syftet med den riktade nyemissionen är stötta Bolagets pågående etablering av en egen tillverkningsanläggning i Umeå samt precisionsmedicinsk fas III-studie med diabetesvaccinet Diamyd[®] hos individer som nyligen diagnostisterats med typ 1-diabetes och som bär på genetisk HLA-typ där effekt visats i tidigare studier.

Diamyd Medical offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 125-150 miljoner SEK riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 november 2020 (den "Riktade Nyemissionen"). Diamyd Medical har uppdragit G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 10 september 2021. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att uppnå viktiga milstolpar med fokus på inledning av en avgörande precisionsmedicinsk fas 3-studie i samtliga berörda länder med diabetesvaccinet Diamyd[®] samt pågående etablering av en egen tillverkningsanläggning i Umeå för produktion av det rekombinanta mänskliga  proteinet GAD65, den aktiva komponenten i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd[®]. Fas 3-studien är utformad för att bekräfta effekten och säkerheten av Diamyd[®] i individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes som bär på genetisk HLA haplotyp där effekt är sannolik (ungefär hälften av denna målgrupp). Till studien kommer att rekryteras cirka 330 patienter och studien kommer att genomföras vid cirka 50 kliniker i Europa och USA. Den framtida CGMP-certifierade produktionsprocessen vid anläggningen i Umeå är en central del av Diamyd Medicals regulatoriska strategi för potentiella framtida villkorade och accelererade marknadsgodkännanden för diabetesvaccinet Diamyd[®].

Styrelsen har utrett förutsättningarna för alternativa finansieringslösningar, däribland huvudalternativet företrädesemission, och i analysen kommit till slutsatsen att en riktad emission är det bästa alternativet för Bolaget, bland annat med beaktande av tids- och kostnadseffektivitet. Styrelsen har härvid beaktat de potentiella utfallen vid olika emissionsalternativ inkluderande utspädning för aktieägarna samt vikten av att stärka Bolagets likviditet inför planerad start av och drift av fas 3-studie samt pågående etablering av en egen tillverkningsanläggning. Vidare har styrelsen beaktat vikten av att söka diversifiera aktieägarbasen med tillkommande institutionella/professionella investerare, samt att ytterligare förstärka den finansiella positionen som en styrkefaktor i samband med partnerdiskussioner.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd[®] är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. Förberedelser för en bekräftande fas III-studie i USA och Europa pågår för att börja rekrytera patienter senare under 2021. En anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd[®]. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen[®] för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen[®]-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.