Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Diamyd Medical AB: Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tordagen den 30 november 2017 kl. 15.00 på Hotell Kung Carl, Birger
Jarlsgatan 21 i Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 november 2017,
dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den
24 november 2017, per post på adress Diamyd Medical, Kungsgatan 29,
111 56 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via
bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på
eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 24
november 2017.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktör Ulf Hannelius
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
· a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
· b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

· c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

12. Val av revisor.
13. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
14. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551).

Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2016/2017.

Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m.
(punkterna 9-12)

Diamyd Medicals valberedning avser att offentliggöra sitt förslag till
val av styrelse m.m. senast två veckor före årsstämman.

Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 13)
För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka
rörelsetillgångar samt för rörelsekapital, föreslår styrelsen att
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid
kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske
kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker
mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av
bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget
då nyemissionen sker.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med
aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i
förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Kungsgatan
29, 111 56 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com.

Övrig information
Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 56 333 904 varav 2
130 186 av serie A (1 röst) och 54 203 718 av serie B (1/10 röst).
Antalet röster uppgår till 7 550 557.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar
och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med torsdagen den
9 november 2017 och sänds till de aktieägare som begär det hos
bolaget.

Stockholm i oktober 2017
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/6746/2381052/745364.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.