Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

DIBS Payment Services: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIBS PAYMENT SERVICES AB (PUBL)

Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ), org. nr 556500-5021,
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014, kl. 14.00, i
Redeye Aktiebolags lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 10 tr. i
Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 2 maj 2014,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 2 maj
2014 under adress DIBS Payment Services AB (publ), Box 165, 101 23
Stockholm, per telefon 08-527 525 30 eller per e-mail till
anmalan@dibs.se. Vid anmälan ombeds aktieägarna uppge namn/firma,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav
samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och
antal biträden. Till anmälan bör, i förekommande fall, bifogas
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för
ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha
rätt att delta i årsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering måste
vara genomförd fredagen den 2 maj 2014 och måste därför begäras av
aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud ska
tillse att sådant ombud har med sig en av aktieägaren undertecknad
och daterad fullmakt i original till årsstämman. Fullmakten gäller
högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en
längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till
fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande)
utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.dibs.se, och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär
det hos bolaget och därvid uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsman
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och koncernbalansräkning,

b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

8. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

9. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
10. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella
revisorssuppleanter

11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Årsstämmans avslutande
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

I enlighet med de riktlinjer som beslutades om vid årsstämman 2013 har
en valberedning utsetts. Valberedningen, som består av Monika
Lundström (utsedd av Zimbrine Holding BV, valberedningens
ordförande), Jan Särlvik (utsedd av Nordea Investment Management) och
Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), föreslår att
till ordförande vid årsstämman välja styrelsens ordförande Staffan
Persson.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 om två
(2) kronor per aktie och att tisdagen den 13 maj 2014 ska vara
avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Beslutar årsstämman
i enlighet med detta förslag, beräknas vinstutdelningen utbetalas
genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 16 maj 2014.
Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny
räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
(punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
sex och att antalet revisorer ska uppgå till en, utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor
till styrelseordföranden och med 170 000 kronor vardera till de
övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. I arvodet ingår
ersättning för utskottsarbete. Valberedningens förslag till
styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 1 210 000
kronor. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget
och efter skriftlig överenskommelse mellan bolaget och ett av
ledamoten helägt aktiebolag kan bolaget medge att styrelsearvodet
faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker
ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala
avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag. Arvodet till
revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
(punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Cecilia Lager,
Christoffer Häggblom, Staffan Persson och Thord Wilkne samt nyval av
Johan Tjärnberg och Anna Settman. Peter Sjunnesson har undanbett sig
omval.

Johan Tjärnberg är född 1975. Johan Tjärnberg har sammanlagt nio års
branscherfarenhet från betalningssektorn, senast som vd och
koncernchef i Point Group.

Anna Settman är född 1970. Anna Settman har en bakgrund från media-
och kommunikationsbranschen, där hon har haft olika ledande
positioner inom Schibsted och MTG.

Valberedningen föreslår vidare omval av Staffan Persson som styrelsens
ordförande. Om Staffan Perssons uppdrag som styrelseordförande skulle
upphöra i förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig
för tiden intill nästa årsstämma.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens
motiverade yttrande avseende dess förslag till styrelse finns på
bolagets webbplats, www.dibs.se.

Vidare föreslås att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor.
Ernst & Young har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn
Per Hedström avses bli utsedd till huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för
utseende av valberedning enligt följande.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre
största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare)
enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30
september 2014 som vardera utser en representant att utgöra ledamot i
valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts
enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens
ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till
valberedningen om så befinnes önskvärt. För det fall att någon av de
tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan
representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen
tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre
ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera
aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot
till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största
aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i
bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller
annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska
inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en
styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara
beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som
representerar den största ägaren ska utses till ordförande om inte
valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande.
Eventuell styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen
ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman
2015. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.
Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för
valberedningens arbete samt för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lämna förslag till årsstämmans ordförande,
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av
styrelseledamöterna, förslag till val och arvodering av revisor samt
principer för utseende av valberedningen.

Handlingar

Valberedningens förslag är fullständiga i denna kallelse.
Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse
och information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets
kontor, Kungsbroplan 2 i Stockholm, och på bolagets webbplats,
www.dibs.se.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas
tillgängliga på bolagets kontor och webbplats (se adresser ovan)
senast från och med torsdagen den 17 april 2014.

Styrelsens förslag är fullständiga i denna kallelse. Styrelsens
yttrande avseende vinstutdelning finns hos bolaget och på bolagets
webbplats (se adresser ovan).

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som då
uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga vid
årsstämman.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

_______...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.