Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Dicot AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 22 augusti 2019 i
Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid
aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens
bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital (fjärde punkten)
och antal aktier (femte punkten) i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Föreslagen lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 875 000 000 kronor och högst 3 500 000
kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units
med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission
av 7 790 823 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
enligt nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad
aktie i bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget,
vilket innebär att högst 7 790 823 aktier och högst 7 790 823
teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Styrelsens beslut innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst
1 947 705,76 kronor (varav högst 973 852,88 kronor är hänförligt till
ökning på grund av nyemission av aktier, och högst 973 852,88 kronor
är hänförligt till ökning på grund av nyemission av
teckningsoptioner).

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
bolaget, varvid innehav av en (1) aktie i bolaget berättigar till en
(1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1)
unit, dvs. en (1) nyemitterad aktie i bolaget och en (1) nyemitterad
teckningsoption i bolaget.

2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat
uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som
var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga
tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 30
augusti 2019.

4. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 3 september 2019 till och med
den 17 september 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings-
och betalningstiden.

5. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med den 3 september 2019 till och
med den 17 september 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem
bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska
ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6. Varje unit emitteras till en kurs av 2,60 kronor per unit, vilket
motsvarar en emissionskurs om 2,60 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den
volymvägda genomsnittskursen under perioden den 14 september 2020
till den 25 september 2020, dock inte lägre än 2,60 kronor eller
högre än 5,20 kronor.

8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1
oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de sedvanliga villkor
som framgår av särskild bilaga.

10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om att öka bolagets aktiekapital med högst 100 000 kronor genom
nyemission av högst 800 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om
emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med
villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för
emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna
aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om
emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med
villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden
enligt särskild överenskommelse med garanter i anledning av
företrädesemissionen av units.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 22 augusti 2019

Dicot AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot

Dicots affärsidé är att utveckla Libiguin® som läkemedel för
behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi
upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid
lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra
en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna
introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är noterat på
Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer
information se www.dicot.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/kommunike-fran-extra-bolags...
https://mb.cision.com/Main/17172/2886950/1094382.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.