Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

Dignitana AB: Dignitana AB - BrainCool AB avsikt listning

Nedanstående information är distribuerad genom Aktietorgets
pressmedelandetjänst för BrainCool AB. Efter utdelning till Dignitana
AB:s aktieägare är BrainCool inte längre ett dotterbolag till
Dignitana. Information om BrainCool AB kommer fortledes distribueras
genom Aktietorget, men under en övergångsperiod, tom den 15 april
kommer även Dignitana AB att distribuera information om BrainCool
AB:s verksamhet.

Beslut om företrädesemission inför listning på AktieTorget

Vid styrelsesammanträde i BrainCool AB den 13 mars 2014 beslutades -
med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 december 2013 - att
genomföra en nyemission om högst 3 892 954 aktier (motsvarande cirka
9,7 MSEK) inför listning på AktieTorget. Även allmänheten ges rätt
att teckna. BrainCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,7
MSEK och garantiåtaganden om 4 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa
åtaganden. Den 27 mars 2014 deltar BrainCool på Sedermeradagen på
Medicon Village i Lund för att informera om bolaget och dess
verksamhet.

Cirka 2 000 aktieägare efter utdelning i Dignitana AB

Bolagsstämma i Dignitana AB beslutade den 4 mars 2014 om utdelning av
samtliga aktier i BrainCool till aktieägarna. Avstämningsdag för
utdelningen är den 14 mars 2014. Efter genomförd utdelning kommer
BrainCool att ha cirka 2 000 aktieägare.

BrainCool AB

BrainCool har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att
vidareutveckla en skalpkylningsteknologi för stroke, hjärtstillestånd
och neonatalvård. Bolaget vidareutvecklar initialt en produkt för
kliniska studier och marknadslansering med fokus på stroke.
Målsättningen är att färdigställa strokeproduktens CE-märkning för
kommersiellt bruk under 2015.

Produktutveckling sker i samarbete med University of Edinburgh som
också genomför en proof of concept-studie med bolaget. BrainCool
deltar även i en europeisk multicenterstudie (EuroHYP) som beviljats
medel från EU om 15 MEUR för utvärdering av olika
nedkylningsteknologier.

Motiv för nyemission

Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera utveckling av
en strokeprodukt för deltagande i EuroHYP-studien samt genomförandet
av kliniska studier.

Erbjudandet i sammandrag

·
Företrädesrätt: Ingen organiserad handel med bolagets aktie sker i
dagsläget. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 18 mars 2014 och första dag för handel
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 mars 2014.
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 mars
2014. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav
av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie.

·
Teckningstid: 27 mars - 10 april 2014.

·
Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

·
Emissionsvolym: Lägst 7 MSEK och högst cirka 9,7 MSEK, motsvarande
lägst 2 800 000 och högst 3 892 954 aktier.

·
Teckningspost: Minsta teckningspost för teckning av aktier utan
företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) är 2 000 aktier.

·
Antal aktier innan nyemission: 11 678 862 aktier.

·
ISIN-kod: SE0005731833

·
Värdering: Cirka 29 MSEK (pre-money).

·
Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit
skriftliga teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK samt
garantiåtaganden om cirka 4 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa
åtagande.

·
Listning på AktieTorget: Listningsprocessen är initierad och bolaget
granskas för närvarande av anslutningskommittén. Första dag för
handel beräknas bli den 7 maj 2014.

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om
teckningsåtagande och garantiåtagande samt memorandum, folder och
anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets
(www.braincool.org), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Den 27 mars 2014 deltar BrainCool på Sedermeradagen på Medicon Village
i Lund för att informera om bolaget och dess verksamhet. Anmälan till
Sedermeradagen sker genom Sedermeradagens hemsida
(www.sedermeradagen.se).

- Vårt projekt inom hjärnkylning, primärt för strokepatienter, har
gjort stora framsteg i form av positiva kliniska data i pilotstudier
-vilka ännu inte publicerats- samt färdigställande av produktdesign
och design av kliniska protokoll, vilket säkerställt deltagandet inom
EuroHYP. Att BrainCool deltar i denna stora multicenterstudie är för
oss framförallt en validering av konceptet, men kan också leda till
att vi, tillsammans med andra deltagare, får ett försprång på
marknaden. EuroHYP-studien genomförs för att kliniskt undersöka
effekten av kylning vid stroke och skulle kunna leda till en
riktlinje för hur kylning av strokepatienter ska genomföras i Europa.

En separat listning av BrainCool kommer att skapa fokus och möjliggöra
en uppbyggnad av två ledande aktörer inom medicinsk kylning, där
Dignitana AB ska fokusera helt på DigniCap® - en patientnära "quality
of life" produkt - och BrainCool ska fokusera på en produkt med
tydligt medicinskt värde i akuta tillstånd. Vi arbetar nu med
målsättningen att introducera kylenheten i EuroHYP, där den initialt
CE-certifieras för kliniska studier för att sedan efter feedback och
uppdateringar färdigställa en kylningsprodukt för stroke, säger VD
Martin Waleij.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i
samband med nyemissionen inför listning på AktieTorget.

För frågor om nyemissionen

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information

Martin Waleij - VD BrainCool AB

046 - 16 30 92

Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra
medicintekniska system som primärt skall användas som
skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera
eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande
i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv
självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för
optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor
betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ab--braincool-ab-avsi...
http://mb.cision.com/Main/2116/9552109/220918.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.