Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-25

Dignitana AB: Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 - 2016

Delårsrapporten i sammandrag:

+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Nyckeltal | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Koncernen * |Q2 |Q2 |Q1-Q2|Q1-Q2 2015 |Helår 2015|
| |2016 |2015 |2016 | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Nettoomsättning, tkr |957 |980 |2 108|3 943 |4 749 |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Totala Intäkter, tkr |966 |1 213|2 173|4 469 |5 801 |
| | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Resultat efter finansiella poster, |-7 |-4 |-13 |-7 123 |-16 569 |
|tkr |672 |383 |575 | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Kassa och bank, tkr |51 |6 938|51 |6 938 |19 042 |
| |541 | |541 | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Resultat per aktie före och efter |-0,43|-0,31|-0,78|-0,51 |-1,08 |
|utspädning, kr | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|* Ingen koncern förekommer under Q2| | | | | |
|2015, siffrorna avser | | | | | |
|moderbolaget. | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Moderbolaget |Q2 |Q2 |Q1-Q2|Q1-Q2 2015|Helår 2015|
| |2016 |2015 |2016 | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Nettoomsättning, tkr |801 |980 |1 919|3 943 |4 749 |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Totala Intäkter, tkr |809 |1 213|1 983|4 469 |5 801 |
| | | | | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Resultat efter finansiella poster, |-7 |-4 |-13 |-7 123 |-16 570 |
|tkr |702 |383 |629 | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+
|Kassa och bank, tkr |50 |6 938|50 |6 938 |18 622 |
| |691 | |691 | | |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+------------+----------+

Väsentliga händelser under perioden

· I början av juni deltog företaget i den årliga cancerkongressen
som anordnas av American Society of Clinical Oncology (ASCO) i
Chicago. Cirka 35 000 cancerläkare besökte kongressen.
Skalpkylningssystemet DigniCap skapade stort intresse och Dignitana
fick kontakt med många potentiella kunder.

· Bolaget har framgångsrikt slutfört en nyemission på 52,5 MSEK
bestående av två riktade emissioner på totalt 33,1 MSEK och en
företrädesemission på 19,5 MSEK med syfte att finansiera ytterligare
expansion i USA. Företrädesemissionen övertecknades med 75%.

· Styrelsen har beslutat att emittera totalt 165 000
teckningsoptioner i enlighet med det incitamentsprogram som
beslutades på årsstämman. Priset för optionerna har enligt Black &
Scholes formel satts till 2,17 SEK. Varje teckningsoption berättigar
till köp av en aktie under perioden 1 till 30 juni, 2019 till priset
av 29 SEK.

· Företaget fortsatte expandera i USA och har kontinuerligt tecknat
avtal med nya kunder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I Juli gick Dignitana ut med att företaget hittills har tecknat
avtal med 32 sjukhus i USA gällande DigniCap systemet, där några av
de första kunderna beställt ytterligare enheter.

Kommentarer från Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ)

Q2 har visat en stabil orderingång och en ökad pipeline av offerter.

Sedan vi började lansera DigniCap i USA har vi tecknat avtal med 32
sjukhus och placerat ut över 40 system. Vi ser ett stort intresse
från läkare, sjuksköterskor och patienter, men ibland tar den legala
processen samt försäkringsfrågorna med sjukhuset tid vilket kan göra
att undertecknandet av avtalet drar ut på tiden. Antalet behandlingar
hos sjukhusen växer månad för månad.

Affärsmodellen (leasing + pay-per-treatment) blir alltmer accepterad
och kommer på sikt att leda till att våra intäkter ökar. Alla sjukhus
där vi installerat DigniCap är igång med behandlingar, men inte alla
är igång i full skala ännu. Skalpkylning är en ny behandling för
sjukhusen och de behöver fastställa sina interna rutiner samt
faktureringsprocess mot patienterna.

Vi har nyligen installerat DigniCap systemet på fyra New York sjukhus,
vilket är viktigt eftersom anläggningar i New York kommer att göra
att vi får ett ökat mediaintresse. Vi fortsätter att fokusera våra
försäljningsaktiviteter mot de mest ansedda cancerklinikerna i USA
samt företag som driver infusionsenheter åt sjukhusen. Kan vi komma
in där så blir följdeffekterna mycket positiva.

Under andra kvartalet har vi fortsatt vidareutveckla Dignitana Inc för
att ge både våra kunder och deras patienter den nivå av stöd de
behöver. Vi har anställt en mycket erfaren och respekterad
onkologisjuksköterska för att stödja vårt säljteam och den kliniska
personalen på sjukhusen. Vi har anställt en person inom
marknadsföring som hjälper och stödjer sjukhusen i att marknadsföra
skalpkylning till sina patienter. Vi jobbar också tätt tillsammans
med en konsult som är specialiserad på att få igenom avtal inom
sjukvårdsindustrin.

Processen för att få kostnadsersättning från de amerikanska
försäkringsbolagen fortsätter och vi arbetar oss sakta igenom alla de
steg vi måste ta innan ett beslut kan fattas. Sjukhusen har hittills
prissatt skalpkylningsbehandling till cirka 500 USD / behandling.

Nyemissionen var framgångsrik och vi fick in 52,5 MSEK före
emissionskostnader genom en företrädesemission och två riktade
emissioner. Företrädesmissionen övertecknades med 75%. Det är
glädjande att vi lyckades attrahera en ny stor amerikansk
investerare, Hodges Capital Management.

Finansiella kommentarer

· Från och med Q3, 2015 innehåller rapporterna från Dignitana AB en
koncernredovisning, som förutom moderbolaget även inkluderar
dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Jämförelsesiffror för Q1-Q2 i
koncernen för 2015 avser endast moderbolaget. Löpande kostnader för
den amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc. Övergripande
kostnader, såsom regulatoriska frågor, kvalitet, FDA och
produktutveckling tas fortsatt i moderbolaget.

· Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast
hyresavgift för DigniCap och en rörlig avgift baserad på antal
genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen
kommer bolaget att fakturera Dignitana Inc. en månadshyra för
DigniCap samt en del av behandlingsavgiften.

· Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal
upprättats för att reglera hur resultatet skall fördelas mellan
bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller bland
annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen.

· Lagret har minskat sedan årsskiftet beroende på stora leveranser
till USA. De system som levererats till USA hyrs ut och aktiveras
därför som materiella anläggningstillgångar och skrivs av på fem år.

· Under Q2 genomfördes en företrädesemission bland befintliga
aktieägare och två riktade nyemissioner. Emissionerna inbringade
totalt 52,5 MSEK före emissionskostnader om ca 5,3 MSEK.

Den fullständiga rapporten finns som bilaga, samt på www.dignitana.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Richardsson
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92
E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och
marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana
bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya
användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ
OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För mer
information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett
patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera
håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap®
erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och
acceptabel komfort.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ab-publicerar-delarsr...
http://mb.cision.com/Main/2116/2065136/553522.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.