Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Dignitana AB: Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK

Styrelsen för Dignitana AB ("Dignitana" eller "Bolaget") har beslutat
att genomföra en nyemission om 42,6 MSEK med företrädesrätt för
befintliga aktieägare ("Emissionen"). Emissionsbeslutet förutsätter
godkännande vid extra bolagsstämma den 4 december 2017. Kallelse till
bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden
säkerställd till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av
emissionslikviden.

Sammanfattning

· Styrelsen i Dignitana har beslutat att genomföra en kapitalisering
på cirka 42,6 MSEK genom nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare.

· Aktieägare i Dignitana har företrädesrätt att teckna en (1) ny
aktie per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den
7 december 2017.

· Teckningskursen uppgår till 2,10 SEK per nyemitterad aktie.
· Emissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 4
december 2017, kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom
särskilt pressmeddelande.

· Emissionen är säkerställd upp till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81
procent av emissionsbeloppet, genom teckningsförbindelser från
befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa
investerare.

· Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 7 december 2017.
· Teckning i Emissionen ska ske under perioden 11 - 27 december
2017.

Emissionen är villkorad av en extra bolagstämmas godkännande som
kommer att hållas den 4 december 2017. Ett separat meddelande med
kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras inom
kort i Post och Inrikes Tidning samt på Dignitanas hemsida.
Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Svenska Dagbladet.
Information om emissionen kommer att finnas tillgänglig på Dignitanas
hemsida, www.dignitana.se och Erik Penser Banks hemsida,
www.penser.se.

Bakgrund
Dignitana utvecklar, marknadsför och säljer skalpkylningssystemet
DigniCap, en produkt som motverkar håravfall hos cancerpatienter som
genomgår cytostatikabehandling. Bolaget säljer DigniCap i Europa,
Asien och USA direkt eller via distributörer.

Dignitana har under hösten 2017 haft utmaningar relaterade till
produktionen av DigniCap samt kvalitetsbrister i befintliga system,
vilket bland annat medfört att Bolagets marknadsintroduktion i USA
har gått långsammare än beräknat. Därtill har Bolagets
rörelsekapitalfinansiering påverkats negativt då Bolagets största
kund valt att omförhandla avtalen. Trots dessa störningar har både
omsättning och antalet behandlingar ökat månad för månad.

Bolaget är i behov av nytt kapital för att fortsätta sin operationella
verksamhet. Dignitana genomför därför förestående Företrädesemission.
Tillfört kapital säkrar driften under 2018 och ger utrymme för
utveckling av DigniCap-systemet samt ger en viss likviditetsbuffert.
Utveckling av DigniCap-systemet syftar till att öka
användarvänligheten och minska produktionskostnader.

USA som marknad utgör tack vare affärsmodell och marknadsstorlek en
betydande tillväxt- och lönsamhetspotential för Bolaget.
Affärsmodellen, där Dignitana dels tar ut en månatlig hyresavgift för
systemet och dels tar ut en avgift per behandling, kommer över tid
att resultera i en kundbas som ger trögrörliga och förutsägbara
intäkter.

Garantiförbindelser
I samband med emissionen har Dignitana erhållit teckningsåtaganden
från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5,8 MSEK,
motsvarande cirka 14 procent av emissionen. Därutöver har Bolaget
ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare
om sammanlagt 28,5 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av emissionen.
Sammantaget omfattas emissionen till 34,3 MSEK av teckningsåtaganden
och emissionsgarantier, motsvarande cirka 81 procent av emissionen.

Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 20
274 112 SEK till 40 548 224 SEK och antalet aktier kommer att öka med
20 274 112 från 20 274 112 aktier till 40 548 224 aktier. Dignitana
kommer vid full teckning att tillföras 42,6 MSEK före
emissionskostnader.

Utspädning för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen
uppgår vid fulltecknad emission till 50 procent av aktierna och
rösterna i Bolaget.

Preliminär tidplan

· 4 december 2017 Extra bolagstämma.
· 5 december 2017 Sista handelsdag inklusive teckningsrätter.
· 5 december 2017 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.
· 6 december 2017 Första handelsdag exklusive teckningsrätter.
· 7 december 2017 Avstämningsdag för deltagande i
företrädesemissionen.

· 11 - 27 december 2017 Teckningsperiod.
· 11 - 21 december 2017 Handel med teckningsrätter.
· 11 december 2017 Handel med betald tecknad aktie (BTA) till och
med emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

· 2 januari 2018 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av
Företrädesemissionen.

Rådgivare och konsulter
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Dignitana i samband
med nyemissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)

Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den
medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar
håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida
cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas
på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified
Adviser.

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat
skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera
håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap®
erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och
acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 november 2017 kl 7.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-beslutar-om-foretrade...
http://mb.cision.com/Main/2116/2381074/745380.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.