Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-16

Dignitana AB: Dignitana: Kommuniké från årsstämma 2014

Idag, fredagen den 16 maj 2014, har det hållits årsstämma i Dignitana
AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning
av de beslut som fattades.

·
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare
beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

·
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktören.

·
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 2 basbelopp för
styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som
ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå
enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall
bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels
att Hans-Åke Henriksson, Johan Stormby och Semmy Rülf omväljs som
ordinarie styrelseledamöter samt dels att Erik von Schenck och Magnus
Nilsson nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till revisor
omvaldes den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för en period om 1
år.

·
Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra
bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av
tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga
styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta
beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar
till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär
utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 30
MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport
eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett
eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För ytterligare information:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0702-380381

E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra
medicintekniska system som primärt skall användas som
skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera
eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande
i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv
självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för
optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor
betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana--kommunike-fran-arsst...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.