Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Dignitana AB: Kallelse till årsstämma i Dignitana AB(publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, kallas härmed till
årsstämma fredagen den 16 maj 2014 kl.14.00 i bolagets lokaler, Ruben
Rausing gata 9, i Lund.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, dels
senast kl 12.00 onsdagen den 14 maj 2014 anmäla sig skriftligen till
Dignitana AB, Box 24022, 224 21 Lund, via mail till
madelaine.roos@dignitana.se eller per telefon 046-163091. I anmälan
skall uppges fullständigt namn, person - eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före
fredagen den 9 maj 2014, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före
stämman insändas per brev till Dignitana AB.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

8. Fastställande av styrelse - och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och revisor

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punk 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande ca 25 % procent av aktierna och rösterna i
bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå
med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till
övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till
revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Hans-Åke
Henriksson, Johan Stormby och Semmy Rülf omväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt att Erik von Schenk och Magnus Nilsson
föreslås tillträda styrelsen som ordinarie ledamöter. Bengt Furberg
har avböjt omval efter förtjänstfullt förvärv under ett stort antal
år. Till revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Lars
Nilsson för en period om 1 år.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom
apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier
till ett belopp om högst 30 MSEK, (total emissionslikvid), med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall
kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid bolagsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Ruben Rausings gata 9 i Lund från
och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Lund i april 2014

Dignitana AB (publ)

STYRELSEN

Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra
medicintekniska system som primärt skall användas som
skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera
eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande
i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv
självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för
optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor
betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-digni...
http://mb.cision.com/Main/2116/9569549/233610.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.