Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-24

Diös Fastigheter: Diös företrädesemission fulltecknad

Det preliminära resultatet av Diös företrädesemission, för vilken
teckningsperioden avslutades den 23 januari 2017, visar att 59 601
660 aktier motsvarande cirka 99,7 procent av de erbjudna aktierna
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
teckningsanmälningar för 21 487 122 aktier mottagits för teckning
utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 35,9 procent av
de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen är således fulltecknad och
kommer tillföra Diös cirka 1 853 Mkr före avdrag för
emissionskostnader.

Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras omkring den 26
januari 2017. Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter
kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i
prospektet. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den
26 januari 2017. Endast de som erhåller tilldelning kommer att
meddelas. Genom företrädesemissionen ökar Diös aktiekapital med 119
566 608 kronor, från 149 457 668 kronor till sammanlagt 269 024 276
kronor, och det totala antalet aktier kommer att öka med 59 783 304
aktier, från 74 729 134 aktier till 134 512 438 aktier.

Nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter beräknas registreras
hos Bolagsverket omkring den 30 januari 2017. Sista dagen för handel
med betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas vara den 1 februari
2017. De nya aktierna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm från
och med den 3 februari 2017.

Nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras
hos Bolagsverket omkring den 1 februari 2017 och beräknas börja
handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 3 februari 2017.

Finansiella och legala rådgivare

Nordea och Swedbank är joint global coordinators i samband med
företrädesemissionen. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till
Diös och Linklaters är legal rådgivare till joint global coordinators
i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Rost, VD/CEO:
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO:
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diös. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Diös sker endast genom det
prospekt som Diös offentliggjort på bolagets webbplats, vilket
godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet
innehåller bland annat information om riskfaktorer, finansiell
information samt information om bolagets styrelse. Detta
pressmeddelande har således inte godkänts av någon regulatorisk
myndighet och är inte jämförbart med ett prospekt. Investerare bör
därför inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta
pressmeddelande, förutom på grundval av den information som finns i
det offentliggjorda prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i
vissa jurisdiktioner som kan vara föremål för restriktioner enligt
lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där, eller personer till vilka, erbjudande eller försäljning av
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är
tillåtna. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt,
annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras
i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har
implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje
medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast
avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är
"kvalificerade investerare" i den mening som avses i
Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte
handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.
Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses
Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett
för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor
relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen
om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell
marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer
som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med
högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i
Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet
annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans
"relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till
relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska
inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA. I USA (med USA avses: Förenta Staterna,
dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of
Columbia) omfattas bolagets erbjudande endast av teckningsrätter och
betalda tecknade aktier och riktas till ett begränsat antal
existerande aktieägare som är kvalificerade institutionella köpare
(såsom definierat i Rule 144a i Securities Act i enlighet med ett
undantag från registrering i Securities Act), i en transaktion som
inte avser erbjudande till allmänheten, och som har undertecknad och
sänt ett investerarbrev (investor letter) till bolaget. Det finns
inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta
pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Diös aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.15 den 24
januari 2017.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett
marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en
uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva
och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig
från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har
sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i
fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm,
Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/dios-foretradesemission-ful...
http://mb.cision.com/Main/198/2172233/618108.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.