Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Diös Fastigheter: Kallelse till extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016, kl. 11.00 i anslutning
till Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A
(https://goo.gl/maps/XmHdViZ1wx42), Frösön, Östersund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 15 december 2016,

·
dels anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast kl. 12.00
torsdagen den 15 december 2016.

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman kan ske på följande sätt:

· per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,

· per telefon 0770-33 22 00,

· per fax 063-663 04 00, eller

· via bolagets hemsida www.dios.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas endast för bolagsstämman. Sker deltagandet genom ombud bör
behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman.
Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte
längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i
behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska
ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar
firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att
få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är
utförd senast torsdagen den 15 december 2016. För att detta ska kunna
ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i
god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Val av en eller två justeringsmän

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Godkännande av dagordning

7.
Beslut om ändring av bolagsordningen

8.
Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare

9.
Stämmans avslutande

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra framtida nyemissioner av aktier i bolaget
föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital
ändras från lägst 74 000 000 och högst 296 000 000 till lägst 149 000
000 kronor och högst 596 000 000 kronor samt att gränserna för
antalet aktier i bolaget ändras från lägst 37 000 000 aktier och
högst 148 000 000 aktier till lägst 74 000 000 aktier och högst 296
000 000 aktier. Bolagsordningens paragraf 4 får därmed följande
lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000
000 kronor. Antal aktier skall vara lägst 74 000 000 aktier och högst
296 000 000 aktier."

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7
krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare på nedan angivna villkor
("Företrädesemissionen").

1.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att
senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen
besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det
högsta antal aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal
befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya
aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

2.
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de
aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är
registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren
förut äger. Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av
teckningsrätter. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier
tecknade utan teckningsrätter.

3.
För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter enligt följande.

·
I första hand till dem vilka även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om de är aktieägare på avstämningsdagen
eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata till antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning, och i den mån det inte kan ske, genom
lottning.

·
I andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan
stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut ska tilldelning ske pro rata till deras till deras tecknade antal,
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

·
I sista hand till Swedbank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) i deras
egenskap av emissionsgaranter, med fördelning i förhållande till
ställda garantiutfästelser enligt ingånget emissionsgarantiavtal och,
om detta inte är möjligt, genom lottning.

1.
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara onsdagen
den 4 januari 2017.

2.
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 9 januari 2017
till och med den 23 januari 2017 och såvitt avser garanternas
teckning av aktier enligt garantiavtal, senast den 27 januari 2017.
Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande
av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av
aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av
teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att
besluta om förlängning av teckningstiden.

3.
Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska
erläggas senast två dagar efter besked om tilldelning enligt
avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska emellertid
ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

4.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.

5.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

6.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de
smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear
Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Det noteras att:

Bolagets största ägare AB Persson Invest, Backahill Inter AB och
Bengtsson Tidnings Aktiebolag, som innehar cirka 36 procent av
aktierna och rösterna, har åtagit sig att teckna nya aktier
motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen.

Övrigt

Aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget 74 729
134 st. Bolaget innehar inga egna aktier

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt att på stämman begära upplysningar
enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551), samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga från och med tre veckor innan stämman på bolagets adress
Fritzhemsgatan 1A, 832 42 Frösön och tillsändas kostnadsfritt till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För beställning
av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan
till bolagsstämman. Samtliga nämnda handlingar kommer också finnas
tillgängliga på bolagets hemsida www.dios.se och läggas fram på
stämman.

____________________

Östersund i november 2016

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Rost, Verkställande Direktör:
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO:
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
genom ovanstående kontaktpersoners försorg kl.08.00 den 23 november
2016.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett
marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en
uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva
och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig
från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har
sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i
fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm,
Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/kallelse-till-extra-bolagss...
http://mb.cision.com/Main/198/2128945/593991.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.