Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-27

DistIT: Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ)

Pressmeddelande, Tullinge, den 27 mars 2017

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 klockan 10.00 på
Bolagets kontor Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Kaffe serveras från
och med kl. 9.30.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 26 april 2017,

- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Bolaget senast fredagen den 28 april 2017, under adress DistIT AB (publ), att: Ove Ewaldsson, Alfred Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-518 169 42 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till bolagsstamma@distit.se.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift
om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser att
medföra biträde till årsstämman, skall antal (högst två) och namn på
biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid
årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
senast onsdagen den 26 april 2017. Aktieägare bör i god tid före
denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig
dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre
än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.distit.se. Den som företräder juridisk person skall förete
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter (i original) och
registreringsbevis (bestyrkt kopia), ska i förekommande fall insändas
i god tid före årsstämman till Bolaget per brev enligt adressen ovan.

Anmälnings- och fullmaktsformulär kan laddas ner från Bolagets
webbplats.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

7. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall,
revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut dels om dispositioner av vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för
utdelning.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Redogörelse för valberedningens arbete.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor.
14. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
16. Beslut om principer för valberedning.
17. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier i samband med och som finansiering
för företagsförvärv eller verksamhet eller del därav.

18. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av årsstämman
fattade beslut.

19. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

20. Avslutande av årsstämman.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2, 12-16 ENLIGT OVAN.

För information om valberedningens sammansättning och arbete inför
årsstämman 2017 hänvisas till - "Valberedningens förslag och yttrande
till årsstämman i DistIT AB (publ) den 25 april 2017", som går att
finna på Bolagets hemsida, www.distit.se.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 12. Redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningens ordförande Anders Bladh kommer att muntligen kort
redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2017. I övrigt
hänvisas till valberedningens förslag och yttrande för hur
valberedningens arbete har bedrivits.

Punkt 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter, en utökning med en person, och att inga
styrelsesuppleanter skall utses. Valberedningen föreslår, på
rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en.

Punkt 14. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 910 000 kronor som
fördelas enligt följande;

· Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
· Övriga ledamöter som inte är anställda i Bolagets koncern: 140 000
SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens
ordförande och ledamöter är oförändrat mot tidigare år.

Styrelseledamot föreslås, efter särskild överenskommelse med Bolaget,
få fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag
eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under
förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie
styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara
överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta
förfarande har tillämpats under 2016 och omfattningen av dessa
konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända
kostnader.

Punkt 15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman,
Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Stefan Charette. Till nyval
föreslås Anders Nordlöw. Till styrelsens ordförande föreslås omval av
Arne Myhrman. En vice ordförande föreslås inte.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning
2016 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag
och yttrande samt motivering går att finna på Bolagets webbplats.

Följande information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten.
Anders Nordlöw, född 1967, är idag VD och styrelseledamot i
Elektroskandia Sverige AB som genom sina dotterbolag i Sverige,
Norge, Finland, Baltikum och Polen har c:a 2 100 anställda och
omsätter c:a 13 miljarder kronor. Anders tidigare erfarenhet
innefattar bland annat arbete som landchef för TechData (2008-2009)
och VD och delägare i Santech Micro Group (1996-2007). Med lång
erfarenhet från försäljning och distribution är han en erfaren ledare
med ett brett nätverk i de nordiska marknaderna för IT, hemelektronik
och elektronik. Anders är idag styrelseordförande i Tollstedts
Begravningsbyrå AB samt styrelseledamot i Elektroskandia Fastighets
AB, Sveriges elgrossisters Serviceaktiebolag och JAC Holding AB.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse,
omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB
som Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2018.
Valberedningens förslag till val av revisor stöds av styrelsen. Grant
Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt
valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner
Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om principer för valberedning.

Då årsstämman 2015 beslutade att de principer för valberedningens
uppdrag och hur valberedning skall utses skall gälla årligen till
dess bolagsstämman beslutar om ändring därav så föreslår
valberedningen att samma principer som antogs vid årsstämman 2015
även skall gälla vid nästkommande valberedning 2018. Dessa är
således;

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de
tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse
en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största
aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till
valberedningen fram till det att den tionde största
ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som
representerar mer än 5 % av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än
tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan
valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska
styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämma.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 3, 10 och 17-18 ENLIGT
OVAN.

Punkt 3. Val av sekreterare vid stämman.

Styrelsen föreslår att Ove Ewaldsson, Bolagets CFO utses till att föra
protokoll vid stämman.

Punkt 10. Beslut dels om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,75 kronor
per aktie och en extra utdelning om 1,00 kronor per aktie, totalt
2,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016. Som avstämningsdag för
rätt att erhålla utdelning föreslår styrelsen fredagen den 5 maj
2017. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen
komma att utbetalas via Euroclear Sweden onsdagen den 10 maj 2017.

Punkt 17. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med och som finansiering för företagsförvärv eller verksamhet eller del därav.

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman 2017 fattar beslut om
att, intill nästkommande

årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om
företagsförvärv, vd verksamhet eller del därav, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Sådant
emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya
aktier ska betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta
högst 1 228 000 aktier, motsvarande högst 10 % av Bolagets befintliga
aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna
nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv,
högst motsvara Bolagets kapitalinsats vid förvärvet.

Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier
som likvid i sam...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.