Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

DistIT: Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (Publ.)

Stockholm den 25 april 2019

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2018 framlagda
resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel
I enlighet med förslag från styrelsen beslutade stämman om en
utdelning för verksamhetsåret 2018 till aktieägarna med 1,00 kronor
per aktie, totalt 12 281 961 kronor. Avstämningsdag beslutades till
måndagen den 29 april 2019. Båda besluten förklarades omedelbart
justerade. Utdelningen beräknas utbetalas via Euroclear Sweden ABs
försorg fredagen den 3 maj 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt
styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte
Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan
Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett
sammanlagt årligt styrelsearvode om 900 000 kronor som fördelas
enligt följande;

· Styrelsens ordförande: 375 000 SEK.
· Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per
ledamot.

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode
till styrelsens ordförande och till styrelsens ledamöter har höjts
med 25 000 SEK per år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie
styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara
överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta
förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa
konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant
Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår
auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning
Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman
2018 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen
senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största
aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna
i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till
valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen
skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den
tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga
ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets
aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via
detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två
personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i
valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Löner och övriga
ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och
rörlig ersättning/bonus ska ha ett förutbestämt tak och baseras på
fastställda resultatmål och andra nyckeltal. Rörlig del/bonus får
maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. En
fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida,
www.distit.se.

Bemyndigande till nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, i
samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav,
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier
motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på
dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är
att möjliggöra förvärv av verksamhet eller del därav med betalning
genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt
gällande marknadsförhållanden.

DistIT AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information:
Robert Rosenzweig, VD och koncernchef DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
E-mail: Robert.Rosenzweig@distit.se (erik.bech-jansen@distit.se%0d)

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Mobil: +46 733 311 311
E-mail: Erik.Bech-Jansen@distit.se (erik.bech-jansen@distit.se%0d)

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Informationen lämnades av ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 25 april 2019 kl. 14:00 CET.

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT,
Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och
Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och
B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i
DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och
företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/distit/r/kommunike-fran-arsstamma-i-distit-ab...
https://mb.cision.com/Main/505/2796817/1031905.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.