Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

DistIT: Pressmeddelande av publicerad kallelse till årsstämma 2016 i DistIT AB (publ.)

Pressmeddelande,Tullinge, fredag den 15 april 20016

Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 26 april 2016 klockan 10.00 på bolagets kontor Alfred Nobels Allé
109, Tullinge. Kaffe serveras från och med kl. 9.30.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

? dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 20 april 2016,

? dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 22
april 2016, under adress DistIT AB (publ), att: Ove Ewaldsson, Alfred
Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-518 169 42
eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till
ove.ewaldsson@distit.se.

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller
organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid
årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast onsdagen den 20 april 2016.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad
fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.distit.se. Den som företräder juridisk person skall förete
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande
behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och
registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på
adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra
anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Val av sekreterare vid stämman.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av dagordning.

8. Anförande av verkställande direktören.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för
utdelning.

13. Redogörelse för valberedningens arbete och principer.

14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
suppleanter.

15. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i
förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.

18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

19. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman
fattade beslut.

20. Avslutande av årsstämman.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 3. Val av sekreterare vid stämman.

Styrelsen föreslår att Ove Ewaldsson, bolagets CFO utses till att föra
protokoll vid stämman.

Punkt 8. Anförande av verkställande direktören.

Under denna punkt kommer att ges möjlighet till att ställa frågor
angående 2015 års verksamhet.

Punkt 12. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för
utdelning.

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,60 kr per
aktie för räkenskapsåret 2015.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslår styrelsen
torsdagen den 28 april 2016. Om årsstämman beslutar enligt förslaget
beräknas utdelningen komma att utbetalas via Euroclear Sweden
tisdagen den 3 maj 2016.

Punkt 13. Redogörelse för valberedningens arbete och principer.

Valberedningens ordförande Anders Bladh kommer att muntligen kort
redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2016. I övrigt
hänvisas till valberedningens förslag och yttrande för hur
valberedningens arbete har bedrivits.

Punkt 14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra
styrelseledamöter, en minskning med en person, och att inga
styrelsesuppleanter skall väljas.

Punkt 15. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorn.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 820 000 kronor som
fördelas enligt följande;

· Styrelsens ordförande: 350 000 SEK

· Styrelsens vice ordförande: 190 000 SEK

· Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 140 000 SEK per
ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens
ordförande är höjt med 50 000 kronor mot tidigare år och för övriga
oförändrat mot tidigare år.

Med anledning av styrelsens beslut den 21 december 2015 beträffande
listning av Alcadon AB genom utdelning till DistITs aktieägare
föreslås att ett särskilt styrelsearvode för arbete i styrelsen för
Alcadon Holding AB ska utgå till styrelseledamöter ej anställda i
Alcadon. Detta arvode utbetalas genom Alcadon Holding AB. Detta berör
från den 26 april 2016 och fram till listning och utdelning av och
kommande årsstämma i Alcadon Holding AB, styrelseledamöterna Arne
Myhrman och Jonas Mårtensson.

· Styrelsearvode föreslås utgå med 100 000 kronor vardera, totalt 200
000 kronor.

Styrelseledamot föreslås, efter särskild överenskommelse med bolaget,
få fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag
eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under
förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för DistIT.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i
förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman,
Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson.

Till nyval föreslås Stefan Charette. Till styrelsens ordförande
föreslås omval av Arne Myhrman.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av bolagets årsredovisning
2015 samt på bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag
och yttrande samt motivering går att finna på bolagets webbplats.

Följande information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten.
Stefan Charette, född 1972, är idag ordförande i Athanase Industrial
Partner Ltd. London. Stefan har erfarenhet av arbete hos
distributörer som säljer till butik och installatörer samt har en
stor finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD i de
börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB
Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet
från nio börsstyrelser varav två som ordförande. Stefan har en MSc i
Matematisk finans från Cass Business School samt en BSc i Tillämpad
datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsföretaget
Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill
årsstämman 2017. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman
beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor
och partner Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Punkt 17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.

Styrelsen för DistIT AB föreslår att årsstämman 2016 fattar beslut om
att, intill nästkommande

årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om
företagsförvärv, vid ett eller flera

tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Sådant
emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya
aktier ska betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta
högst 1 228 000 aktier, motsvarande högst 10 % av bolagets befintliga
aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna
nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv,
högst motsvara DistIT:s kapitalinsats vid förvärvet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier
som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Emissionskursen
skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Bolagsstämmans beslut enligt punkt 17 ovan är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av
stämman fattade beslut.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen eller den
styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med
registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos
Bolagsverket.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag
till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär med därtill hörande
handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med
måndagen den 4 april 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget på
adressen ovan samt på bolagets webbplats www.distit.se. Kopior av
handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att
vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har totalt utgivit 12 281 961 aktier, motsvarande sammanlagt
12 281 961 röster. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens
utfärdande.

Tullinge i mars 2016

DistIT AB (publ)

Styrelsen

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT,
Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och
Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och
B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i
DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och
företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/distit/r/pressmeddelande-av-publicerad-kallels...
http://mb.cision.com/Main/505/9956531/501616.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.