Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

(För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil).

1 jan – 31 dec 2015

* Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,04) SEK

1 oktober – 31 december 2015

* Nettoomsättningen ökade till 0,9 (0,1) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-0,5) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,04) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

* Nyemission tillförde bolaget 20,5 MSEK
* Ansökan om listning på NGM Nordic MTF

__________________________________________________________________________________

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som bedriver
företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för
att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning
till sina aktieägare via utdelningar.

VD-kommentar

Fram till 2015 har Dividend Sweden haft en begränsad verksamhet, i juni 2015
fastslogs den nya strategin för Dividend Sweden. Redan under hösten
påbörjades implementeringen av denna strategi, vilket lett till ökade
intäkter under hösten, främst under fjärde kvartalet. Samtidigt har arbetet
med att förbereda bolaget för en publik nyemission pågått, för att vi under
2016 med full kraft ska kunna sjösätta vår nya strategi.

Dividend Sweden har nu som affärsidé att arbeta med företagsrådgivning kring
finansiering samt finansieringslösningar med hög avkastning för att därigenom
skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning för sina aktieägare, via
utdelningar. Dividend kommer fortsättningsvis att erbjuda
finansieringslösningar på kort och lång sikt till företag som är listade på
Aktietorget, OMX Nasdaq First North eller NGM och bolag som är på väg mot en
sådan listning.

Beroende på det behov av kapital och kompetens som Bolaget har, kommer
Dividend Sweden att bistå i den grad som eftersöks och skräddarsy en
finansieringslösning som är bra för Bolaget. Dividend kommer att använda sitt
egna kapital för att deltaga i finansieringen av Bolaget, men merparten
kommer att komma från andra investerare. Dividends roll kommer vara att se
till att Bolaget får en finansieringslösning som är långsiktigt hållbar.

Dividend Swedens verksamhet består av tre delar, som kan hänga ihop eller
verka var för sig gentemot en potentiell uppdragstagare: finansiell
företagsrådgivning, finansieringslösningar och ägarspridningar.

Vi ser goda möjligheter för att 2016 kommer att bli ett intressant år, där vi
vill etablera Dividend som en naturlig partner för mindre listade bolag.

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under året till 1,4 MSEK (0,1). Till följd att
verksamheten under hösten har utökats och den nya strategin börjat
implementeras uppgick rörelsens intäkter under fjärde kvartalet till 0,9
(0,1) MSEK.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick för helåret till 1,1 MSEK (0,7) och utgjordes till
största del av inköp av värdepapper och administrativa kostnader. För fjärde
kvartalet uppgick kostnaderna till 0,5 (0,6) MSEK.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK. För fjärde
kvartalet uppgick rörelseresultatet till 0,4 (-0,5) MSEK. Resultatet per
aktie för helåret uppgick till 0,02 (neg) SEK. För fjärde kvartalet var
resultat per aktie 0,02 (neg) SEK.

Finansiell ställning

Per den 31 december 2015 uppgick det egna kapitalet till 0,5 (0,3) MSEK. Kassa
och kassaliknande tillgångar uppgick till 0,7 (0,5) MSEK.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2015.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma för Dividend Sweden kommer att hållas den 10 maj 2016 klockan 15:00
på Summit Konferens, Grev Turegatan 30, 114 43 Stockholm. Aktieägare kommer
att kallas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar tidigast sex veckor
och senast fyra veckor före stämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Dividend Sweden för 2015
beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dividendsweden.se senast
den 26 april.

Kommande händelser

Årsstämma 10 maj 2016

Delårsrapport jan - mars 2016 10 maj 2016

Delårsrapport april - juni 2016 23 augusti 2016

Delårsrapport juli - september 2016 23 november 2016

Bokslutskommuniké 2016 23 februari 2017

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

Stockholm den 24 februari 2016

Sverker Littorin, Styrelseordförande

Bo Lindén, Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund, Styrelseledamot

Patric Perenius, Styrelseledamot

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.