Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

Dividend Sweden: Kallelse till årsstämma i Dividend

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIVIDEND

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 20 mars 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels senast den 14 mars 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 14 mars 2019. Anmälan skall ske per e-mail info@dividendsweden.se eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB, Kungsgatan 24, 5 tr, 111 35 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se http://www.dividendsweden.se . Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 14 mars 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 14 mars 2019.

I Dividend Sweden finns 27 398 364 aktier, varav 266 666 A-aktier med tio röster per aktie och 27 131 698 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 29 798 358. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av:
a) Styrelseledamöter
b) Revisor
10. Beslut om nyemission
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Ägare med röster uppgående till ca 35% föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 120.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 60.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Förslag till val av styrelseledamöter

Ägare med röster uppgående till ca 35% föreslår följande sammansättning av styrelsen.

a) Till styrelse föreslås omval av följande personer: som styrelsens ordförande Sverker Littorin, Tobias Berglund och Bo
Lindén. Till nyval föreslås Fredrik Crafoord.
b) Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser, Allians Revision & Redovisning.

Punkt 10 - Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

1. Nyemission av aktier av serie A och B. Maximalt kan 106 666 A-aktier och 10 852 679 B- aktier tecknas.
2. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 5 479 637,15 kronor.
3. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Den som på avstämningsdagen 27 mars 2019 är registrerad som ägare av A-aktie erhåller 2 teckningsrätter A för varje innehavd A-aktie. Det krävs 5 teckningsrätter A för att teckna 1 A-aktie. Den som på avstämningsdagen 27 mars 2019 är registrerad som ägare av B-aktie erhåller 2 teckningsrätter B för varje innehavd B-aktie. Det krävs 5 teckningsrätter B för att teckna 1 B- aktie.
4. Teckningskursen ska vara 2 kronor per aktie.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 29 mars 2019 till och med den 12 april 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya units av samma slag (A eller B) i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
7. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat i emissionen utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av akter utan stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Betalning för de nyemitterade aktier skall erläggas kontant eller genom kvittning 5 bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdagför utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen genom att under 5 ANTAL AKTIER, tar bort möjligheten att ge ut aktier av serie C. Den nya lydelsen av denna paragraf i bolagsordningen blir som följer.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken. Aktier ska kunna ges ut i två serier,
serie A till ett antal av högst 1 100 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 100 000 000 aktier.

Aktie av serie A medför tio (10) röster, aktie av serie B medför en (1) röst. Vid bolagets upplösning berättigar samtliga
aktier lika del i bolagets tillgångar.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare
av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande
till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde
de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller
kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier
av samma slag som finns sedan tidigare.

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier
av nytt slag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som
skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos styrelsen.
Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret.

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se http://www.dividendsweden.se , senast tre veckor före stämman. Övriga beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se http://www.dividendsweden.se , senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 aktiebolagslagen.

Stockholm i februari 2019
Styrelsen i Dividend Sweden AB

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Dividend Sweden Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25215

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.