Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-05

Dividend Sweden: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
den 26 september 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr,
Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 20 september 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken,

- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 20 september 2016 kl. 16:00.
Anmälan skall ske per e-mail info@dividendsweden.se eller skriftligen till
bolaget under adress: Dividend Sweden AB (publ), Box 7106, 103 87 Stockholm.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer. Kallelsen skickas genast och utan kostnad för mottagaren till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska
fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta
www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken
utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i stämman, före den 20 september 2016 tillfälligt ha registrerat
aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 september 2016.

I Dividend Sweden finns 57.187.000 aktier, varav 2.000.000 A-aktier med tio
röster per aktie och 55.187.000 B-aktier med en röst per aktie. Det totala
antalet röster är 75.187.000. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Val av ordförande vid stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller flera justeringsmän
4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordning
6 Beslut om vinstutdelning av aktier i Multidocker Cargo Handling AB
7 Beslut om vinstutdelning av aktier i Ripasso Energy AB
8 Stämmans avslutande

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Multidocker Cargo Handling AB

Bolaget äger idag 8 900 aktier i MultiDocker Cargo Handling AB. Efter en
pågående split kommer innehavet att uppgå till 4 450 000 aktier, vilket
motsvarar ca 5% av det totala antalet aktier i MultiDocker. För att skapa ett
bredare ägande i Multidocker, vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning
som vid framtida aktiehandel, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om
vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 4 082 625 aktier i
MultiDocker. Dessa aktier är per den 31 augusti 2016 upptagna till ett
bokfört värde om sammanlagt 24 496 kronor i bolagets balansräkning.
Utdelningen motsvarar ca 90 % av bolagets aktieinnehav i MultiDocker per den
31 augusti 2016.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i
MultiDocker för varje

14 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen.
Avrundning ska ske

nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 11 oktober 2016.

Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Ripasso Energy AB

Bolaget äger idag 1 306 750 aktier i Ripasso Energy (”Ripasso”) vilket
motsvarar ca 2,5% av det totala antalet aktier i Ripasso. För att skapa ett
bredare ägande i Ripasso, vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som
vid framtida aktiehandel, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om
vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 1 142 330 aktier i
Ripasso. Dessa aktier är per den 31 augusti 2016 upptagna till ett bokfört
värde om sammanlagt 11 420 kronor i bolagets balansräkning. Utdelningen
motsvarar ca 90 % av bolagets aktieinnehav i Ripasso per den 31 augusti 2016.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i
Ripasso för varje

50 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen.
Avrundning ska ske

nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 september 2016.

Kopior av samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 5 september 2016

Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.