Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

DNA Oy: DNA suunnittelee listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2016 KLO 8.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,
JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite,
jonka Finanssivalvonta hyväksyy ja joka julkaistaan myöhemmin. Sijoittajien
ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan,
elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Suomalainen täyden palvelun tietoliikenneyhtiö DNA Oy ("DNA" tai "Yhtiö")
suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki
Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalle.

DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen:
"DNA:sta on tullut yksi Suomen johtavista tietoliikennepalveluiden tarjoajista
nopeiden ja kattavien tietoliikenneverkkojen, kilpailukykyisten palveluiden,
korkean asiakastyytyväisyyden sekä vahvan brändinsä ansiosta.
Liiketoimintamme keskiössä ovat asiakkaamme ja se, kuinka onnistumme
tarjoamaan ja luomaan uusia ratkaisuja tehdäksemme asiakkaidemme arjesta
helpompaa, tuottavampaa ja viihdyttävämpää.

Uskon, että palveluliiketoiminnan liikevaihdon vahva kasvu, kiinteiden
kustannusten hallinta ja pääosin toteutetut investointimme korkealuokkaiseen
verkkoinfrastruktuuriin tukevat myös jatkossa vankkaa taloudellista
suorituskykyämme. Suunniteltu listautuminen on tärkeä askel DNA:n
kehityksessä entistäkin vahvemmaksi tietoliikennepalveluiden tarjoajaksi
Suomen markkinoilla. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme mahdollisuuden
laajentaa omistuspohjaamme."

DNA:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino:
"Olemme erittäin tyytyväisiä DNA:n vahvaan kehitykseen viime vuosina. Yhtiön
johto, yhdessä erittäin motivoituneen henkilöstön kanssa, on toteuttanut
DNA:n strategiaa menestyksekkäästi ja määrätietoisesti. Nyt onkin mielestämme
sopiva hetki kehittää Yhtiön omistusrakennetta ja tukea tällä tavalla DNA:n
kehitystä. Näemme DNA:n tulevaisuuden valoisana, ja suunniteltu listautuminen
antaisi uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden tulla osaksi DNA:n
menestystarinaa."
Listautumisanti

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön keskeisten
osakkeenomistajien, Finda Oy:n ja PHP Holding Oy:n, sekä joidenkin pienempien
osakkeenomistajien osakemyynnistä. Lisäksi DNA harkitsee mahdollisen
henkilöstöannin sisältävää, noin 50 miljoonan euron osakeantia suunnitellun
listautumisen yhteydessä. Osakkeita tarjottaisiin yksityishenkilöille ja
yhteisöille Suomessa, DNA:n vakituisille työntekijöille sekä
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Yhtiö,
tietyt Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt sekä tietyt nykyiset
osakkeenomistajat sitoutuisivat listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin
luovutusrajoituksiin.

Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike ja Morgan Stanley&Co. International Plc
toimivat suunnitellussa listautumisannissa pääjärjestäjinä ja J.P. Morgan
Securities plc, Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Skandinaviska Enskilda Banken Ab
(publ), Helsingin sivuliike järjestäjinä. Lazard&Co Ltd toimii Yhtiön
taloudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén&Snellman Oy ja
Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom (UK) LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina
neuvonantajina. Pääjärjestäjien ja järjestäjien oikeudellisina neuvonantajina
toimivat Asianajotoimisto Borenius Oy ja Shearman&Sterling (London) LLP.

DNA lyhyesti

* DNA toimii Suomessa, jonka tietoliikennemarkkina on yksi Euroopan
houkuttelevimmista. Suomen markkinoilla toimii kolme samankaltaista
operaattoria vakaassa ja merkittävän kasvupotentiaalin tarjoavassa
markkinaympäristössä.
* DNA:lla on 26 prosentin osuus matkaviestintäpalvelujen markkinoista, 25
prosentin osuus kiinteän laajakaistan markkinoista, 39 prosentin osuus
kaapelitelevisiopalvelujen markkinoista ja 15 prosentin osuus yritysten
tietoliikennemarkkinoista.
* DNA:lla on vahva asema taajuuksien osalta, ja Yhtiö on tehnyt mittavia
investointeja matkaviestinverkon ja kiinteän verkon infrastruktuuriin:
DNA:n 4G LTE -verkko tavoittaa vuoden 2016 loppuun mennessä yli 99
prosenttia Manner-Suomen väestöstä, ja DNA:n valokuitupohjainen
kaapeliverkko, joka on saatavilla seitsemässä Suomen kymmenestä suurimmasta
kaupungista, mahdollistaa gigaluokan yhteydet pääkaupunkiseudulla ja
Oulussa.
* Vahva kehitys antaa DNA:lle mahdollisuuden kasvattaa
matkaviestinpalveluista ja kiinteän laajakaistan palveluista saatavaa
liikevaihtoa - DNA on kasvattanut matkaviestinliittymiensä määrää 110
000:lla vuoden 2016 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, ja se on
samanaikaisesti selkeä markkinajohtaja kaapelitelevisiopalveluissa.
* Merkittävään liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuun on ensisijaisesti
vaikuttanut matkaviestinpalveluiden myynnin kasvu, jota tasaisesti kasvava
matkaviestinliittymien määrä ja liittymäkohtaisen asiakaslaskutuksen kasvu
ovat tukeneet.
* Hyvät tulokset asiakastyytyväisyydessä, työntekijöiden tyytyväisyydessä
sekä brändin tunnettuudessa antavat vankan pohjan kasvun jatkumiselle.
* Merkittävä potentiaali kuluttajaliiketoiminnan matkaviestin- ja
laajakaistapalveluiden lisä- ja ristiinmyynnissä, TDC-yritysoston ansiosta
huomattavasti parantunut asema yritysliiketoiminnassa, kulujen ja
investointien jatkuva hallinta sekä operatiivista tehokkuutta parantavat
hankkeet antavat DNA:lle hyvät mahdollisuudet kasvattaa kassavirtaansa.
* DNA:n ylimmällä johdolla on yhteensä vuosikymmenien kokemus
tietoliikennepalveluiden ja -laitteiden alalta sekä vahvat näytöt DNA:n
kasvattamisesta.

DNA:n osinkopolitiikka, taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiö
tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70-90 prosenttia DNA:n
tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle[1] riippuen kuitenkin
useista seikoista, kuten DNA:n pääomarakenteesta, tulevasta liikevaihdosta,
voitosta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja
liiketoiminnan olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä.

Lisäksi Yhtiön hallitus on tehnyt ehdollisen päätöksen, että se ehdottaa
vuonna 2017 pidettävälle yhtiökokoukselle noin 70 miljoonan euron osinkoa
maksettavaksi tilikaudelta 2016 edellyttäen, että Yhtiön taloudellinen asema
mahdollistaa osingonjaon. Lopullinen päätös osingonmaksusta tehdään
yhtiökokouksessa.
DNA on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

* markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu;
* käyttökateprosentti vähintään 30 prosenttia;
* operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta (pois lukien
mahdolliset taajuusalueiden toimilupia koskevat maksut);
* nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0, joka voi väliaikaisesti
ylittyä, jos DNA:lle tarjoutuu mahdollisuus tehdä houkuttelevia täydentäviä
yrityskauppoja nykyisillä markkinoillaan.

DNA:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liiketuloksen
arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015.
Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

Toisella neljänneksellä liikevaihdon arvioitiin pysyvän samalla tasolla ja
liiketuloksen arvioitiin kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna
vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän hyvänä.

Edellä esitetyt lausumat sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia eivätkä ne
ole takeita DNA:n tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. DNA:n toteutunut
tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta
koskevissa lausumissa esitetystä tai niistä pääteltävästä tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta johtuen monista tekijöistä.

[1] Vapaa kassavirta on vertailukelpoinen käyttökate vähennettynä
operatiivisilla investoinneilla (investoinnit ilman toimiluvasta
raportointikaudella maksettavaa määrää) vähennettynä konsernin
rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutoksella. Rahavirtalaskelman
nettokäyttöpääoman muutosta on oikaistu, jotta operatiivisten investointien
määrä laskelmassa on rahavirtaperusteinen kuitenkin ilman toimiluvista
maksettua määrää sekä oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
sekä vähennettynä rahavirtalaskelman maksetuilla nettokoroilla, maksetuilla
tuloveroilla ja varausten muutoksella.
Muutokset hallituksen kokoonpanossa ja Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen
25.10.2016 päätökset
Yhtiön 25.10.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Pertti Korhosen
uudeksi DNA:n hallituksen jäseneksi. DNA:n hallituksen nykyiset jäsenet
jatkavat tehtävissään. Lisäksi hallitus päätti valita Pertti Korhosen
hallituksen puheenjohtajaksi ehdollisena listautumisannin ja Yhtiön
listautumisen toteutumiselle. Korhosen toimikausi puheenjohtajana alkaa
mahdollista listautumista seuraavana päivänä. Pertti Korhonen on riippumaton
Yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön 25.10.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki lisäksi suunnitellun
listautumisannin ja listautumisen edellyttämät päätökset. Yhtiön ylimääräinen
yhtiökokous päätti muun muassa Yhtiön yhtiömuodon muuttamista julkiseksi
osakeyhtiöksi ja muista muun muassa suunnitellun listautumisen edellyttämistä
yhtiöjärjestysmuutoksista. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä
Yhtiön osakkeiden lukumäärää osakesplitin avulla antamalla
osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa
siten, että kutakin osaketta kohti annettaan 14 uutta osaketta. Osakkeiden
jakamisen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä tulee olemaan
127.325.850 osaketta. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi
valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n tarkoittamien optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa
enintään 7 500 000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5,9 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista osakkeiden jakamisen toteuttamisen jälkeen. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien
antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta
yhtiön listautumisannin ja listautumisen yhteydessä toteutettavaan
osakeantiin, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja hallituksen jäsenten
mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen.
...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.