Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

DNA Oyj: DNA julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin

DNA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.11.2016 KLO 16.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,
JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite,
jonka Finanssivalvonta hyväksyy ja joka julkaistaan myöhemmin. Sijoittajien
ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan,
elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.
Suomalainen täyden palvelun tietoliikenneyhtiö DNA Oyj ("DNA" tai "Yhtiö")
julkistaa tänään suunnitellun listautumisantinsa ("Listautumisanti")
alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 26.10.2016 suunnitelmastaan listautua
Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalle. DNA:n
listautumisannin merkintäaika alkaa huomenna 15.11.2016 klo 10.00.
Listautumisanti lyhyesti

* Listautumisannin alustava hintaväli on 9,85 - 11,15 euroa osakkeelta
("Alustava Hintaväli").
* Alustavan Hintavälin mukaan laskettu Yhtiön markkina-arvo on noin 1,30 -
1,47 miljardia euroa olettaen, että Yhtiö kerää 50 miljoonan euron
bruttovarat listautumisannissa.
* Listautumisanti: * Yhtiö pyrkii keräämään noin 50 miljoonan euron
bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet")
merkittäväksi ("Osakeanti"). Osakeanti sisältää myös Henkilöstöannin (kuten
määritelty jäljempänä). * Yhtiön tietyt nykyiset osakkeenomistajat
("Myyjät") tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 35 950 000 Yhtiön
olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet", ja yhdessä Uusien Osakkeiden
kanssa "Tarjottavat Osakkeet") ("Osakemyynti", ja yhdessä Osakeannin kanssa
"Listautumisanti"). Finda Oy tarjoaa ostettavaksi enintään 19 110 655
Myyntiosaketta ja PHP Holding Oy tarjoaa ostettavaksi enintään 13 578 345
Myyntiosaketta (Finda Oy ja PHP Holding Oy yhdessä "Instituutiomyyjät"). *
Instituutiomyyjät antavat Vakauttamisjärjestäjälle (kuten määritelty
jäljempänä) enintään 6 064 100 osakkeen Lisäosakeoption (kuten määritelty
jäljempänä). * Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), (ii)
henkilöstöannista Henkilöstölle (kuten määritelty jäljempänä)
("Henkilöstöanti") ja (iii) private placement -järjestelyistä
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
("Instituutioanti").
* Mikäli Osakeannissa merkitään 50 miljoonan euron bruttovaroja vastaava
määrä Uusia Osakkeita, joista Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 50 000
Uutta Osaketta, Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntiosakkeita, ja
Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Listautumisannin arvo on
Alustavan Hintavälin perusteella noin 464 - 518 miljoonaa euroa.
* Listautumisannin jälkeen noin 35 prosenttia Yhtiön osakkeista odotetaan
olevan vapaasti vaihdettavissa (free float), olettaen, että Lopullinen
Merkintähinta (kuten määritelty jäljempänä) on Alustavan Hintavälin
keskikohdassa, Osakeannissa merkitään 50 miljoonan euron bruttovaroja
vastaava määrä Uusia Osakkeita, joista Henkilöstöannissa merkitään yhteensä
50 000 Uutta Osaketta, Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntiosakkeita
ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Instituutiomyyjät yhdessä
säilyttävät 55 prosentin omistuksen Yhtiössä Listautumisannin jälkeen
olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
* Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 15.11.2016 klo 10.00 ja
päättyy 25.11.2016 klo 16.00 ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
* Instituutioannin merkintäaika alkaa 15.11.2016 klo 10.00 ja päättyy
29.11.2016 klo 12.00 ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
* Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pre-listalla
arviolta 30.11.2016 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 2.12.2016
kaupankäyntitunnuksella "DNA".

DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen:

"Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten sijoittajat ovat ottaneet meidät
vastaan kerrottuamme suunnitelmastamme listautua Helsingin pörssiin.
Strategiamme menestyksekäs toteuttaminen sekä liiketoimintamme
kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa ovat herättäneet huomattavaa
kiinnostusta. Sitoutuneet omistajat ja motivoitunut henkilöstö ovat
rakentaneet DNA:sta vahvan toimijan suomalaiseen tietoliikennemarkkinaan.
Meillä onkin vankka pohja kehittää toimintaamme edelleen ja luoda samalla
arvoa uusille omistajillemme. DNA on nyt valmis siirtymään uuteen
kehitysvaiheeseen ja jatkamaan toimintaansa listattuna yhtiönä."
Listautumisannin tausta ja syyt

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikennepalveluiden tarjoajista. DNA:lla on
oma valtakunnallinen matkaviestinverkko ja maan laajin valokuitupohjainen
kaapeliverkko, jotka mahdollistavat laadukkaiden puhe-, data- ja
tv-palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Yhtiön toiminta jakautuu kuluttaja- ja
yritysliiketoimintaan. DNA:lla on kaiken kaikkiaan yli 3,8 miljoonaa
liittymäasiakkuutta. Yhtiössä työskentelee noin 1 700 tietoliikennealan
ammattilaista, joiden keskeisenä työn tavoitteena on DNA:n strategian
mukaisesti erinomainen asiakaskokemus.

DNA:n strategian keskiössä on saavuttaa markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat
tarjoamalla korkealaatuisia, kohtuuhintaisia sekä helppokäyttöisiä
matkapuhelinpalveluita, mobiililaajakaistapalveluita ja kiinteän laajakaistan
palveluita sekä televisio- ja videopalveluita. Yhtiö pyrkii hyödyntämään
kilpailukykyistä verkkoinfrastruktuuriaan, joka mahdollistaa nopeiden ja
korkealaatuisten palveluiden tarjoamisen ja samanaikaisesti johtaa korkeaan
asiakastyytyväisyyteen ja myynnin jatkuvaan kasvuun. DNA aikoo myös hyödyntää
merkittäviä lisä- ja ristiinmyyntimahdollisuuksia kuluttajaliiketoiminnassa
vahvan markkina-aseman ja yhtenäistetyn palvelutarjoaman avulla. Yhtiön
monialustainen televisiostrategia puolestaan mahdollistaa laadukkaan
televisio- ja videopalvelutarjoaman kaikkiin laitteisiin.
Yritysliiketoiminnassa DNA:n strategiana on kasvattaa markkina-osuuttaan ja
kannattavuuttaan hyödyntämällä erinomaisia tietoliikenneverkkojaan ja korkeaa
asiakastyytyväisyyttä eri tuote-alueilla. Yhtiö jatkaa kulujen ja
investointien hallintaa sekä operatiivista tehokkuutta parantavia hankkeita,
joilla liiketoiminnasta kertyviä rahavirtoja voidaan parantaa edelleen.

Listautumisannin tavoitteena on asemoida DNA sen seuraavaan kehitysvaiheeseen.
Listautumisanti mahdollistaa DNA:n pääsyn pääomamarkkinoille, sen
omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen.
Listautumisen tuoman lisänäkyvyyden odotetaan myös kasvattavan DNA:n
tunnettuutta yleisön keskuudessa sekä työnantajana ja näin ollen parantavan
Yhtiön kilpailukykyä.

Tietoa Listautumisannista
Listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 000 000 Tarjottavaa
Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 39 981 143
Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti, olettaen että Lisäosakeoptiota ei käytetä. Yhtiö tarjoaa
Henkilöstöannissa merkittäväksi alustavasti enintään 50 000 Uutta Osaketta ja
mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 250 000 ylimääräistä Uutta
Osaketta ("Henkilöstöosakkeet") Yhtiön tai sen kokonaan omistamien
tytäryhtiöiden kaikille Suomessa vakituisessa tai määräaikaisessa
työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille ja Yhtiössä tai sen
kokonaan omistamissa tytäryhtiöissä Suomessa merkintäaikana työskenteleville
vuokratyöntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
("Henkilöstö").

Yhtiö pyrkii keräämään noin 50 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia
Osakkeita merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä
määräytyy Tarjottavien Osakkeiden Lopullisen Merkintähinnan perusteella.
Yhtiö laskisi liikkeeseen 4 766 905 Uutta Osaketta olettaen, että Uusien
Osakkeiden Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa
ja että Henkilöstöannissa merkittäisiin yhteensä 50 000 Uutta Osaketta
Henkilöstöantiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla. Yhtiön
osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 35 950 000
Myyntiosaketta. DNA odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa nettovarat
pääomarakenteensa vahvistamiseen ja taloudellisen joustavuuden ylläpitämiseen
maltillisten kasvuinvestointien jatkamiseksi sekä mahdollisten valikoitujen,
lisäarvoa tuottavien yrityskauppojen toteuttamiseksi. Lisäksi varat antavat
DNA:lle riittävästi taloudellista joustavuutta mahdollisen tarjouksen
tekemiseksi tulevassa 700 MHz:n taajuushuutokaupassa.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 30,8 prosenttia Yhtiön osakkeista
("Osakkeet") ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin
jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 35,4 prosenttia)
olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiön
liikkeeseen laskemien Uusien Osakkeiden määrä olisi edellä mainittu 4 766 905
Uutta Osaketta.

Mikäli Osakeannissa liikkeeseen laskettujen Uusien Osakkeiden määrä olisi
edellä mainittu 4 766 905 Uutta Osaketta, Osakeannin seurauksena Yhtiön
Osakkeiden lukumäärä nousisi 132 092 755 Osakkeeseen, josta Instituutiomyyjät
yhdessä omistaisivat 59,5 prosenttia olettaen, että Myyjät myyvät
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptiota ei käytetä. Jos
Lisäosakeoptio käytetään, Instituutiomyyjät yhdessä omistaisivat 54,9
prosenttia. Tämän lisäksi kaikki Myyjät sitoutuvat tietyin poikkeuksin
olemaan myymättä listautumishetkellä omistamiaan osakkeitaan 360 päivän
aikana Yhtiön listautumisesta.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutio- ja Yleisöannissa alustavasti
vähintään 9,85 euron ja enintään 11,15 euron merkintähintaan Tarjottavalta
Osakkeelta. Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta ("Lopullinen
Merkintähinta") julkistetaan pörssitiedotteella arviolta 29.11.2016.
Lopullinen Merkintähinta voi olla myös Alustavan Hintavälin ylä- tai
alapuolella. Lopullinen Merkintähinta ei kuitenkaan Yleisöannissa ole
korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 11,15 euroa
Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10
prosenttia alhaisempi kuin Lopullinen Merkintähinta Yleisöannissa.

Instituutiomyyjät ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike
("Vakauttamisjärjestäjä") voivat sopia, että Instituutiomyyjät antavat
Vakauttamisjärjestäjälle Lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän
ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamises...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.