Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

DNA Oyj: DNA Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,
JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite.
Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä
tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyvien tietojen
perusteella.

DNA Oyj ("Yhtiö") on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki
Oy:lle ("Helsingin Pörssi") Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin
pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella DNA. Ennen Listautumisantia (kuten
määritelty jäljempänä) Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin
kohteena säännellyllä markkinalla.

Yhtiö tiedotti 14.11.2016 julkaistulla lehdistötiedotteella
listautumisannista, jolla Yhtiö pyrkii keräämään noin 50 miljoonan euron
bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet")
merkittäväksi ("Osakeanti"). Lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat
tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 35 950 000 Yhtiön olemassa olevaa
osaketta ("Myyntiosakkeet", ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa "Tarjottavat
Osakkeet") ("Osakemyynti", ja yhdessä Osakeannin kanssa "Listautumisanti").
Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien
Osakkeiden lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan ("Lopullinen
Merkintähinta") perusteella.

Listautumisanti koostuu Listautumisannin ehtojen mukaan (i) yleisöannista
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), (ii)
henkilöstöannista henkilöstölle ("Henkilöstöanti") ja (iii) private placement
-järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti ("Instituutioanti").

Listautumisannin merkintäaika alkoi 15.11.2016 kello 10.00 ja päättyy
Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta 25.11.2016 kello 16.00 ja
Instituutioannin osalta 29.11.2016 kello 12.00, ellei merkintäaikaa
keskeytetä tai pidennetä.

Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pre-listalla
arviolta 30.11.2016 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 2.12.2016.
Henkilöstöannissa merkittyjen osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin
pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 16.12.2016.

Finanssivalvonnan 14.11.2016 hyväksymä DNA:n listalleottoesite on ollut
sähköisesti saatavilla Yhtiön verkkosivulla (www.dna.fi/listautumisanti)
15.11.2016 lähtien. Lisäksi listalleottoesite on ollut painettuna versiona
saatavilla 17.11.2016 alkaen Yhtiön pääkonttorista (Läkkisepäntie 21, 00620
Helsinki), Danske Bankin ja Nordean konttoreista sekä Helsingin Pörssin
palvelupisteestä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoja:toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000,
jukka.leinonen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

HuomautusTässä esitettyjä tietoja ei ole pidettävä tarjouksena myydä tai
tarjouspyyntönä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita
myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö
arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien kaikki sen
osavaltiot, alueet ja omistukset sekä Columbian piirikunta). Tätä materiaalia
ei saa levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa
tarkoitettuja arvopapereita ("Arvopaperit") ei ole rekisteröity eikä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen, "Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion lain mukaisesti. Siten Arvopapereita ei saa tarjota,
myydä, pantata tai muuten luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa
muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten tai siihen
perustuvan poikkeuksen mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa
arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä
esitteeseen sisältyviin tietojen perusteella. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi
Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen
esite ("Esite").

Esitedirektiivin ja arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen)
arvopapereiden yleisölle tarjoamista ja säännellyllä markkinalla
kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevien säännösten ("Esitesääntely")
mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on ollut
julkaisemisen jälkeen Esitedirektiivin ja Esitesääntelyn vaatimusten
mukaisesti saatavilla Yhtiöltä sekä muista Esitteessä mainituista paikoista.

Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei tarjota myydä tai
rekisteröidä eikä tulla tarjoamaan, myymään tai rekisteröimään yleisölle
missään muussa maassa paitsi Suomessa. Tämä tiedote ja tämän tiedotteen
mukainen arvopaperien tarjoaminen yleisölle missä tahansa muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa on suunnattu ainoastaan
Esitedirektiivin mukaisille "kokeneille sijoittajille" siinä laajuudessa kuin
Esitedirektiivi ja määritelmä "kokeneet sijoittajat" on pantu täytäntöön
kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa.

Pääjärjestäjät ja järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön eivätkä kenenkään
muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon
puolesta eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten
tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä
eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan
järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille
koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua
transaktiota. Pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän
tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja
arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi
tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä
tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa
annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen
toteutumisesta Helsingin Pörssissä ei ole varmuutta ja taloudellista
päätöksentekoa ei tulisi perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä
vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa
puoleen hankkiakseen tietoja listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin pääjärjestäjistä ja järjestäjistä ja mikä tahansa niiden
lähipiiritahoista voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa
toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa,
myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla
osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä
sijoituksilla listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti
lopulliseen esitteeseen sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan,
hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa
sisältävän pääjärjestäjille ja järjestäjille tai mille tahansa niiden
lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin
niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt pääjärjestäjät
tai järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä
ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä järjestäjät tai niiden kanssa
samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai
luovuttaa osakkeita. Mikään pääjärjestäjistä tai järjestäjistä ei aio
julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin
kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä,
lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden
lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä,
työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään
takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien
lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä (tai
liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin
tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään
kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun
ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin
tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisältöön, puutteisiin tai lausumiin
liittyen, eivätkä pääjärjestäjät tai järjestäjät hyväksy mitään vastuuta
tällaisista tiedoista, puutteista tai lausumista. Pääjärjestäjät tai
järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista
tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät
vastaavasti hyväksy mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta
mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa
tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka
on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti
mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän
tiedotteeseen liittyen.

Lazard, joka on FCA:n valvonnan alainen, toimii listautumisannissa yksinomaan
Yhtiön, eikä kenenkään muun tahon puolesta, eikä katso ketään muuta henkilöä
asiakkaakseen listautumisannin yhteydessä eikä Lazard ole vastuussa
asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle
henkilölle koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa
viitattua transaktiota, järjestelyä tai seikkaa.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä
tulla hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii)
Iso-Britannian vuoden 20...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.