Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

DNA Oyj: DNA Oyj:n yleisö- ja henkilöstöanti on keskeytetty ylimerkinnän johdosta

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.11.2016 KLO 16.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,
JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet, "Esitedirektiivi") mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.
DNA Oyj:n ("Yhtiö") listautumisanti yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") ja henkilöstöanti Yhtiön henkilöstölle ("Henkilöstöanti") on ylimerkitty ja sen vuoksi Yhtiön hallitus ja instituutiomyyjät (Finda Oy ja PHP Holding Oy) ovat päättäneet Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäajan keskeyttämisestä listautumisannin ehtojen mukaisesti tänään 24.11.2016 klo 16.00. Instituutioanti jatkuu ehtojen mukaisesti.
Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Huomautus

Tässä esitettyjä tietoja ei ole pidettävä tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien kaikki sen osavaltiot, alueet ja omistukset sekä Columbian piirikunta). Tätä materiaalia ei saa levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ("Arvopaperit") ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen, "Arvopaperilaki") mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion lain mukaisesti. Siten Arvopapereita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten tai siihen perustuvan poikkeuksen mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet, "Esitedirektiivi") mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietojen perusteella. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite ("Esite").
Esitedirektiivin ja arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen) arvopapereiden yleisölle tarjoamista ja säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevien säännösten ("Esitesääntely") mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaisemisen jälkeen Esitedirektiivin ja Esitesääntelyn vaatimusten mukaisesti saatavilla Yhtiöltä sekä muista Esitteessä mainituista paikoista.
Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei tarjota myydä tai rekisteröidä eikä tulla tarjoamaan, myymään tai rekisteröimään yleisölle missään muussa maassa paitsi Suomessa. Tämä tiedote ja tämän tiedotteen mukainen arvopaperien tarjoaminen yleisölle missä tahansa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, on suunnattu ainoastaan Esitedirektiivin mukaisille "kokeneille sijoittajille" siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi ja määritelmä "kokeneet sijoittajat" on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa.
Pääjärjestäjät ja järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.
Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Helsingin Pörssissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.
Kukin pääjärjestäjistä ja järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen esitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän pääjärjestäjille ja järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt pääjärjestäjät tai järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään pääjärjestäjistä tai järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.
Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisältöön, puutteisiin tai lausumiin liittyen, eivätkä pääjärjestäjät tai järjestäjät hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista, puutteista tai lausumista. Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät vastaavasti hyväksy mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.
Lazard, joka on FCA:n valvonnan alainen, toimii mahdollisessa listautumisannissa yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tahon puolesta, eikä katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen mahdollisen listautumisannin yhteydessä eikä Lazard ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota, järjestelyä tai seikkaa.
Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, eikä osakkeita tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, tai Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen kansalaisten tai asukkaiden puolesta tai lukuun, paitsi tilanteissa, missä näin toimiminen on hallintoviranomaisten voimaan saattavan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaista.
Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten suunniteltua listautumisantia ja listautumista, listautumisannin alustavaa hintaväliä sekä mahdollista vakauttamista. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista.
Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, e...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.