Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-31

DNA Oyj: Kutsu DNA Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2017 KLO 9.00

DNA Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 22.3.2017 kello 10.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa,
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti Mannerheimintien
puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
klo 8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 45 686 058,15
lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksessa vahvistettavan
taseen 31.12.2016 perusteella jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta.
Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 24.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan
7.4.2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2017 valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mika Kaarisalo.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 2 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi
ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua
yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeesta
hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä
maksettava markkinahinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamiseksi voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita
sopimuksia lain ja määräysten sallimalla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen,
hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muuten
edelleen pidettäväksi, luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 hallitukselle
antaman aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa
uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 12 000 000
kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista
tämänhetkisistä osakkeista.

Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää, yritysjärjestelyiden toteuttamiseen,
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yhtiön kannustinjärjestelmiin,
hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen ja muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään
kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 ja ylimääräisen
yhtiökokouksen 25.10.2016 hallitukselle antamat valtuutukset päättää
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiön hallituksen
ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla
osoitteessawww.dna.fi/yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 1.3.2017.
Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajalle.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 5.4.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2017 klo 10.00 mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internetissä osoitteessawww.dna.fi/yhtiökokous

b) puhelimitse numeroon 020 770 6902 arkipäivisin maanantaista perjantaihin
klo 9.00 - 16.00.
c) kirjeitse osoitteeseen DNA Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 10, 01044
DNA.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien DNA
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2017 klo
10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon
rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä
osoitteella DNA Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 10, 01044 DNA ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

DNA Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.1.2017 yhteensä 132 303 500 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 31.1.2017

DNA OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of IR, Sijoittajasuhteet, DNA Oyj, puh 044 044
1262,marja.makinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000,viestinta@dna.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

DNA Oyj
on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon,
viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on
Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli-
että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena
ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä
päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä.
DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liikevoitto 91
miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän
verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin
matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi,
@DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: DNA Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.