Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-31

DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016: DNA:n kannattavuus parani vuoden 2016 aikana merkittävästi

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei
toisin mainita.

Loka-joulukuu 2016

* Liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 225,2 miljoonaa euroa (213,9).
* Käyttökate laski 5,4 prosenttia 51,3 miljoonaan euroon (54,2).
Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 22,8 prosenttia (25,3).
* Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 6,1 prosenttia ja oli 57,5 miljoonaa
euroa (54,2).
* Liiketulos laski 24,8 prosenttia 14,5 miljoonaan euroon (19,3).
Liiketuloksen osuus liikevaihdosta laski ja oli 6,4 prosenttia (9,0).
* Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 20,8 miljoonaa
euroa (19,3).
* Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,5 euroa (17,0).
* Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 17,8 prosenttia (15,9).

Tammi-joulukuu 2016

* Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 858,9 miljoonaa euroa (828,8).
* Käyttökate kasvoi 3,8 prosenttia 236,3 miljoonaan euroon (227,7).
Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 27,5 prosenttia (27,5).
* Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 247,1 miljoonaa
euroa (226,7).
* Liiketulos kasvoi 24,8 prosenttia 91,2 miljoonaan euroon (73,1).
Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 10,6 prosenttia (8,8).
* Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 41,7 prosenttia ja oli 102,1 miljoonaa
euroa (72,0).
* Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 4,6 prosenttia 2 742 000 liittymään (2 621
000).
* Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,1 euroa (17,0).
* Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,1 prosenttia (16,0).
* Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) laski
hieman ja oli viimeisen neljänneksen lopussa 1 113 000 liittymää (1 120
000).

DNA:n vuoden 2017 näkymät

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen
liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen
verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. € 10-12/ 10-12/ Muutos-% 1-12/ 1-12 Muutos-% |
| |
| 2016 2015 2016 /2015 |
| Liikevaihto 225.2 213.9 5.2 % 858.9 828.8 3.6 % |
| Käyttökate 51.3 54.2 -5.4 % 236.3 227.7 3.8 % |
|- osuus liikevaihdosta, % 22.8 % 25.3 % 27.5 % 27.5 % |
| Vertailukelpoinen käyttökate* 57.5 54.2 6.1 % 247.1 226.7 9.0 % |
|- osuus liikevaihdosta, % 25.5 % 25.3 % 28.8 % 27.3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset 36.7 34.9 145.0 154.6 |
| Liiketulos 14.5 19.3 -24.8 % 91.2 73.1 24.8 % |
|- osuus liikevaihdosta, % 6.4 % 9.0 % 10.6 % 8.8 % |
| Vertailukelpoinen liiketulos* 20.8 19.3 7.6 % 102.1 72.0 41.7 % |
|- osuus liikevaihdosta, % 9.2 % 9.0 % 11.9 % 8.7 % |
| Tulos ennen veroja 12.2 16.7 -27.2 % 81.7 61.6 32.6 % |
| Tilikauden tulos 9.6 14.0 -31.1 % 65.2 50.0 30.3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6.1 8.2 9.6 7.6 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % 6.8 10.8 11.6 9.7 |
| Investoinnit 58.7 70.9 -17.2 % 143.6 154.7 -7.2 % |
| Rahavirta investointien jälkeen 3.8 18.1 83.5 97.3 |
| Vapaa kassavirta omalle pääomalle - - 92.6 101.5 |
| Nettovelka - - 321.7 412.3 -22.0 % |
| Nettovelka/käyttökate 1.57 1.90 1.36 1.81 |
| Nettovelkaantumisaste (gearing), % - - 53.9 78.5 |
| Omavaraisuusaste, % - - 48.4 44.1 |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0.07 0.11 0.51 0.39 |
| Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0.07 0.11 0.51 0.39 |
| Henkilöstön määrä kauden lopussa - - 1 668 1 672 -0.2 % |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 on ollut DNA:n kannalta vahva niin taloudellisen kehityksen,
asiakasmäärien kasvun ja asiakastyytyväisyyden parantumisen näkökulmasta.
Liikevaihtomme kasvoi 858,9 miljoonaan euroon. Kannattavuutemme parani
merkittävästi liiketuloksen kasvaessa 24,8 prosenttia 91,2 miljoonaan euroon,
ja liiketuloksen osuus liikevaihdosta nousi 10,6 prosenttiin. Osakekohtainen
tuloksemme oli 0,51 euroa osakkeelta. Palveluliikevaihdon vahva kasvu
(liikevaihto vähennettynä laitemyynnillä ja yhdysliikennemaksuilla) ja
päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys kasvattivat liikevaihtoa.
Palveluliikevaihdon kasvu johtuu erityisesti matkaviestinliittymien myynnin
hyvästä kehityksestä ja lisääntyvästä mobiilidatan käytöstä 4G-liittymien
yleistymisen myötä. Yhdysliikennetuottojen lasku ja maksutelevisiopalveluiden
heikentynyt kysyntä vaikuttivat liikevaihtoomme heikentävästi.

Matkaviestinverkon liittymämäärät kasvoivat jälleen vuoden aikana.
Liittymämäärä kasvoi yhteensä 121 000 liittymällä yli 2,7 miljoonaan
liittymään. Kiinteän verkon liittymäkantamme pieneni yhteensä 7 000
liittymällä ja vuoden lopussa liittymien määrä oli yli 1,1 miljoonaa
liittymää. Kiinteän verkon liittymäkannan pieneneminen johtuu kiinteiden
puheliittymien vähenemisestä. Laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien
määrä kasvoi vuoden aikana yhteensä noin 6 000 liittymällä.

DNA:n osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingin päälistalla alkoi loppuvuodesta.
Listautuminen on tärkeä etappi kehittäessämme DNA:sta entistäkin vahvempaa
tietoliikennepalveluiden tarjoajaa Suomessa. Osakkeiden lopullinen
merkintähinta listautumisannissa oli 10,10 euroa osakkeelta ja
listautumisantimme ylimerkittiin moninkertaisesti. Listautumisemme myötä
meillä on nyt yli 11 000 osakkeenomistajaa. Listautumisen kustannukset
vaikuttivat neljännen neljänneksen tulokseen heikentävästi. Liikevaihto ja
vertailukelpoisin luvuin tarkasteltu kannattavuus kasvoivat kuitenkin
selvästi.

Vuonna 2016 investoimme huomattavasti 4G-verkkoomme, joka valmistui pääosin
vuoden loppuun mennessä. Keväällä 2015 alkanut DNA:n ja Soneran yhteisen
matkaviestinverkon rakentaminen Pohjois- ja Itä-Suomeen saatiin myös
päätökseen loppuvuodesta 2016. Puolentoista vuoden aikana kattavammat ja
huippunopeat tietoliikenneyhteydet on tuotu yli 760 000 ihmiselle myös
haja-asutusalueilla. Arvioimme operatiivisten investointiemme tulevan
jatkossa pienenemään, kun matkaviestinverkon investointien painopiste siirtyy
tulevina vuosina uudistamisesta ja peittoalueen kasvattamisesta kapasiteetin
kasvattamiseen.

4G-dataliikenne DNA:n verkoissa kasvoi vuoden 2016 aikana noin 120 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. Tefficientin joulukuussa 2016 julkaisemasta
raportista ilmenee, että DNA:n asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa
maailmassa liittymää kohti. Tutkimuksen mukaan DNA:n verkossa liikkui
tammi-syyskuussa 2016 peräti 9,9 gigatavua dataa kuukaudessa liittymää kohti.

Suomen talous on hiljalleen palaamassa kasvu-uralle, minkä odotetaan
vaikuttavan asiakaskysyntään positiivisesti. Odotammekin palveluliikevaihdon
kasvavan myös vuonna 2017, mutta yhdysliikenneliikevaihdon pienenemisen
vuoksi kokonaisliikevaihdon ennustetaan jäävän suunnilleen samalle tasolle
kuin vuonna 2016. Kasvava palveluliikevaihto ja operatiivisen toiminnan
jatkuva tehostuminen kasvattavat vertailukelpoista liiketulosta jonkin verran
vuoteen 2016 verrattuna.

Vuonna 2017 tulemme jatkamaan toimenpiteitämme asiakaskokemuksen
parantamiseksi edelleen. Panostuksia henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamisen
kehittämiseen jatketaan ja tavoitteenamme on rakentaa huippuammattilaisten
tiimi, jossa on omistautunut ja pätevä työntekijä jokaisessa tehtävässä.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044
1000,jukka.leinonen@dna.fi

talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044
5007,timo.karppinen@dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262,marja.makinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000,viestinta@dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi ja tapahtumat vuonna 2017:

* Vuoden 2017 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 21.4.2017
* Puolivuotiskatsaus 18.7.2017
* Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 20.10.2017
* DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous keskiviikkona 22.3.2017

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon,
viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on
Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli-
että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena
ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä
päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä.
DNA:n liikevaihto vuonna 2015 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91
miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän
verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin
matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi,
@DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.

DNA:n tilinpäätöstiedote 2016 (pdf)
http://hugin.info/173243/R/2074551/779944.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: DNA Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.