Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-09

Dome Energy AB: Dome Energy kallar till extra bolagsstämma den 8 december 2016

Pressrelease Stockholm 9 november 2016 (Nasdaq First North: DOME)

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter "Dome
Energy" eller "Bolaget") (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att
styrelsen kallar till en extra bolagsstämma kl 17 den 8 december 2016
för att besluta om ny bolagsordning samt för att bemyndiga styrelsen
att emittera aktier. Se nedan kallelse i sin helhet:

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, ("Bolaget"),
kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2016
klockan 17.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1,
Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 2 december 2016.

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast fredagen den 2 december 2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske till
Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ),
"Extrastämma 2016", Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 32 Stockholm eller
per e-post till Marianne Brandt; mb@domeenergy.com eller per telefon
+46 70 523 9214. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), fullständig adress,
telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst
två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller
ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud skall en av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten gäller högst
ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges
en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från
utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan
angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original skall
under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer
att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under
"Bolagsstämmor" senast tre (3) veckor före stämman och skickas till
de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på
samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk
person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering skall vara
verkställd senast fredagen den 2 december 2016 och aktieägaren bör
därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer
omregistrering.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antagandet av ny bolagsordning.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

10. Avslutande av stämman.
Förslag till beslut

Beslut om antagandet av ny bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny
bolagsordning, med följande huvudsakliga ändringar:

Gränserna för lägsta och högsta antalet aktier skall ändras från att
vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till att
vara lägst 34 401 945 aktier och högst 137 607 780 aktier.
Aktiekapitalets gränser skall ändras från att vara lägst 34 000 000
kronor och högst 136 000 000 kronor till att vara lägst 3 440 194,50
kronor och högst 13 760 778 kronor.

Beslutet om antagandet av ny bolagsordning är villkorat av att stämman
beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 8 nedan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller
verkställande direktören i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av extra bolagsstämman under punkten 7 fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust (punkt
8)

I syfte att täcka Bolagets ansamlade förlust föreslår styrelsen att
extra bolagsstämman beslutar i enlighet med nedan.

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 116 966 617,27
kronor, skall minskas med 113 526 422,77 kronor för täckning av
förlust. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå
till 3 440 194,50 kronor, fördelat på 34 401 945 aktier envar aktie
med ett kvotvärde om 0,1 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras
enligt punkten 7 ovan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller
verkställande direktören i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av extra bolagsstämman under punkten 8 fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga
styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner
till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning
och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet vid
kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt
samt ge incitament till nyckelpersoner verksamma i Bolaget.

Styrelsen skall även äga rätt att med iakttagande av ovanstående
villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner
lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller
verkställande direktören i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av extra bolagsstämman under punkten 9 fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för
aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress senast två (2) veckor
före stämman samt på stämman. Handlingarna kommer att skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger
sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och röster i Bolaget till 34 401 945, samtliga av
samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

------------------------------
Stockholm i november 2016
Dome Energy AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Mörch, VD; pm@domeenergy.com (sh@domeenergy.com) eller per
telefon +1713 385-4104

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 november 2016 kl. 8.30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger
i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och
produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer
information besök www.domeenergy.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/dome-energy-kallar-till-extra...
http://mb.cision.com/Main/10080/2118930/587240.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.