Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-06

Dome Energy AB: Dome Energy kompletterar kallelsen till bolagsstämma den 20 juni 2017 avseende punkt 9, 10, 12 och 13

Pressrelease Stockholm 6 juni 2017 (Nasdaq First North: DOME)

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ), org. nr.
556533-0189 (härefter "Dome Energy" eller "Bolaget") (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) presenterar idag
fullständiga förslag till beslut samt kompletteringar avseende punkt
9, 10, 12 och 13 inför årsstämman i Bolaget den 20 juni 2017.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
Aktieägare representerande 51,1 procent av rösterna i Bolaget föreslår
att ett arvode om 125 000 kronor skall utgå till styrelseledamot som
ej uppbär lön ur Bolaget och att 175 000 kronor skall utgå till
styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant
samt utseende av styrelseordförande

Aktieägare representerande 51,1 procent av rösterna i Bolaget föreslår
att styrelsen, fram intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av
fyra ordinarie ledamöter utan suppleant. Förslaget innebär omval av
Håkan Gustafsson, Petter Smedvig Hagland och Paul Mörch samt nyval av
Mats Gabrielsson. Håkan Gustafsson föreslås som styrelsens
ordförande.

Presentation av Mats Gabrielsson: Mats Gabrielsson är född 1950 och
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Mats övriga
styrelseuppdrag innefattar bl. a. styrelseordförande i Gabrielsson
Invest AB, Trention AB, B.O. Intressenter AB och City Dental i
Stockholm AB samt styrelseledamot i TPC Components AB, Bofast AB och
Rapid Säkerhet AB. Tidigare uppdrag som Mats innehaft är bl.a.
styrelseordförande i Malka Oil AB (publ), styrelseledamot i Svenska
Rotor AB och Tamm & Partners Fondkommission AB.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga
styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner
till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning
och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är finansiera rörelsen, möjliggöra
genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller
verksamheter, tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera
Bolagets fortsatta tillväxt, samt ge incitament till nyckelpersoner
verksamma i Bolaget.

Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor
fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga
och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3)
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på
årsstämman.

Punkt 13 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie
2017/2020

Styrelsen föreslår att förslaget enligt denna i kallelsen intagna
punkt avseende riktad emission av teckningsoptioner ska utgå.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 6 juni 2017 kl. 10.00 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger
i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och
produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer
information besök www.domeenergy.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/dome-energy-kompletterar-kall...
http://mb.cision.com/Main/10080/2282292/684322.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.