Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-29

Dome Energy AB: Kallelse till årsstämma i Dome Energy AB (publ) den 25 juni 2015

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2015 klockan 10.00
i Park Venues lokaler på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm.

Rätt att delta
Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 18 juni 2015.

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
torsdagen den 18 juni 2015 kl. 12:00. Anmälan skall ske till Bolaget
skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ), "Årsstämma
2015", Stureplan 4, 114 35, SE-114 35 Stockholm eller per e-post till
Pål Mörch; pm@domeenergy.com eller per telefon 070-000 94 28. Vid
anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav,
uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan.
Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i
fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst
får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör
insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman.
Fullmakten i original skall under alla förhållanden uppvisas på
stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida:
www.domeenergy.com under "Bolagsstämmor" och skickas till de
aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på
samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk
person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering skall vara
verkställd senast torsdagen den 18 juni 2015 och aktieägaren bör
därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer
omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt
utseende av styrelseordförande.

11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut i anledning av försäljning av samtliga aktier i Dome Inc.
13. Avslutande av stämman.
Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2014.

Arvoden samt val av styrelse (punkt 9-10)
Fullständiga förslag under dessa punkter kommer att finnas
tillgängliga på adressen ovan samt på Bolagets webbplats senast två
veckor före årsstämman.

Val av revisor (punkt 11)
Som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016 har föreslagits
omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Burholm som
huvudansvarig.

Beslut i anledning av försäljning av samtliga aktier i Dome Inc (punkt
12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
slutförhandla och genomföra den presenterade försäljningen av
samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Dome Inc till Pedevco
Corp. ett bolag registrerat i Texas, USA, och noterat på NYSE MKT,
mot betalning i form av aktier i Pedevco. Bemyndigandet innefattar
rätt för styrelsen att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs i
anledning av beslutet.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt formulär kommer
att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets
webbplats senast tre veckor före stämman. Styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt punkt 12 i dagordningen kommer att hållas
tillgängligt på samma sätt senast två veckor före stämman.
Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och röster i Bolaget till 34 401 945, samtliga av
samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare har
rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i maj 2015
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pål Mörch, VD, telefon +46 (0)700 00 94 28

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-dom...
http://mb.cision.com/Main/10080/9783363/386151.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.