Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-17

Dome Energy AB: Kallelse till fortsatt årsstämma i Dome Energy AB (publ) den 24 september 2015

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, ("Bolaget"),
kallas härmed till fortsatt årsstämma torsdagen den 24 september 2015
klockan 10.00 i Park Venues lokaler på Engelbrektsgatan 9-11 i
Stockholm.

Rätt att delta
Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 18 september 2015.

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
fredagen den 18 september 2015 kl. 12:00. Anmälan skall ske till
Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ),
"Fortsatt årsstämma 2015", Stureplan 4, 114 35, SE-114 35 Stockholm
eller per e-post till Susanna Helgesen; sh@domeenergy.com eller per
telefon 0708278636. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-
eller organisationsnummer (eller motsvarande), fullständig adress,
telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst
två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller
ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan.
Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i
fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst
får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör
insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman.
Fullmakten i original skall under alla förhållanden uppvisas på
stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida:
www.domeenergy.com under "Bolagsstämmor" och skickas till de
aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på
samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk
person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering skall vara
verkställd senast fredagen den 18 september 2015 och aktieägaren bör
därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer
omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
när sådan förekommer.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt
utseende av styrelseordförande.

11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2014.

Arvoden samt val av styrelse (punkt 9-10)
Aktieägare representerande 15,2% procent av rösterna i bolaget
föreslår att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan
suppleant. Förslaget innebär omval av Håkan Gustafsson, Kristian
Lundkvist och Paul Mörch med Håkan Gustafsson som ordförande. Det
föreslås att ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till
styrelseledamot som ej uppbär lön ur bolaget och att 175 000 kronor
skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås
utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 11)
Som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016 har föreslagits
omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Burholm som
huvudansvarig.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär
kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets
webbplats senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och röster i Bolaget till 34 401 945, samtliga av
samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare har
rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

-------------------------------

Stockholm i augusti 2015
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanna Helgesen, CFO; sh@domeenergy.com eller per telefon 0708278636

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/kallelse-till-fortsatt-arssta...
http://mb.cision.com/Main/10080/9814834/408549.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.