Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Dometic Group: Kommuniké från årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls fredagen den 7 april 2017 i
Stockholm.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut
1,85 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelning ska vara
tisdagen den 11 april 2017, vilket innebär att utbetalning av
utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 18
april 2017.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag fastställde årsstämman antalet
ordinarie styrelseledamöter till sju, utan suppleanter. Årsstämman
beslutade även om omval av Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle,
Magnus Yngen och Erik Olsson samt nyval av Heléne Vibbléus, Peter
Sjölander och Jacqueline Hoogerbrugge. Fredrik Cappelen omvaldes till
styrelseordförande.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Brändström som
huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman
2018.

Ersättningar och ersättningsprinciper
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsearvode ska utgå med högst 3 335 000 kronor att fördelas med
725 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera
till övriga styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med
sammanlagt högst 450 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor
avseende revisionsutskottet (varav 100 000 kronor till utskottets
ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter) och 200
000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 100 000 kronor till
utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga
ledamöter).

Årsstämman beslutade att revisorernas arvode ska utgå enligt godkänd
räkning inom ramen för offert.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman
ersättningsprinciper för verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att
återköpa sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid
inte överstiger tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Betalning för eventuella förvärvade aktier ska erläggas kontant.
Syftet med bemyndigandet av återköp av egna aktier är att kunna
anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde.

Valberedning
Årsstämman godkände de principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2018 som lagts fram. Denna process innebär i korthet att
valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant
för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i
bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal.

********

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.dometic.com
senast den 21 april 2017.

VD och koncernchef Roger Johanssons anförande från stämman kommer att
kunna ses och läsas på www.dometic.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations
Tel: +46 8 501 025 24
Email: ir@dometicgroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dometic-group/r/kommunike-fran-arsstamma-i-dom...
http://mb.cision.com/Main/10773/2233940/655045.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.