Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

DORO AB: Kallelse till årsstämma 2014

Doro AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2014

Lund, 2014-04-11 10:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i Doro AB (publ), org. nr. 556161-9429, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 12 maj 2014 klockan 15.00 på Hotell Scandic Anglais,
Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2014, dels senast
tisdagen den 6 maj 2014 klockan 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta
i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per tisdagen den 6
maj 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
instruera förvaltaren därom.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligt till adress Doro AB,
Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller genom anmälan på www.doro.com. I anmälan
ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav,
telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medtas vid stämman. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

OMBUD MM

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per
dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år
från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Doro AB,
Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets webbplats, www.doro.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 20 831 174 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Verkställande direktörens redogörelse;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode
till revisorerna;
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning;
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av
aktier;
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna
aktier;
18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;
19. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
samt överlåtelse av teckningsoptioner;
20. Stämmans avslutande.

RESULTATDISPOSITION (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2013 lämnas med
1,50 krona per aktie.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara den 15 maj 2014. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna
utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 20 maj 2014.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2014 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som
består av Tedde Jeansson, Arne Bernroth, som representerar Nordea Fonder, och
styrelsens ordförande Bo Kastensson. Tedde Jeansson är valberedningens
ordförande. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2,
12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid stämman: Bo Kastensson (punkt 2).
Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 350 000
kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 150
000 kronor vardera (punkt 13).
Styrelseordförande och övriga ledamöter: Antalet styrelseledamöter föreslås
vara sex (6) utan suppleanter (punkt 12). Omval föreslås av följande nuvarande
ledamöter: Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg,
Charlotta Falvin och föreslås Fredrik Hedlund. Bo Kastensson föreslås fortsätta
som styrelsens ordförande (punkt 14).
Revisor: Omval föreslås av Ernst & Young AB, (punkt 14).
Revisorsarvode: Arvodet till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).
Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 15):
Styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i
uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september röstmässigt största
aktieägare, utse ytterligare två ledamöter. Namnen på dessa ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en av
ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För
det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter
inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller
för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan
aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman, ska
valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan
representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.
Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande
vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER
(PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om nyemission av upp till sammanlagt det antal aktier som vid dagen för
årsstämman motsvarar 10% av de i bolaget utestående aktierna, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna
fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom.
Anledningen till förslaget och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med
betalning i aktier.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om
bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER
(PUNKT 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till
årsstämman 2015.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid
inte överstiger 5% av samtliga aktier i Bolaget.
4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ
OMX Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets
möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna samt att fungera
som ett verktyg för styrelsen att optimera bolagets kapitalstruktur om det för
tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda bolagets kassa på.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda
aktierna biträder beslutet.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön
kan ledningen även erhålla rörlig ersättning (innefattande även eventuell
bonus), vilken ska ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i
förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal). Maximal
kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning till bolagets ledande
befattningshavare får ej överstiga 13 Mkr. Den totala kostnaden för fast och
rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar
företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande
befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar
till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för
ledningen ska i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid uppsägning från bolagets
sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall ska ha ett
förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida ska inget
avgångsvederlag utgå. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT ÖVERLÅTELSE
AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett teckningsoptionsprogram i
enlighet med nedanstående förslag.

Styrelsens utvärdering har visat på flera skäl att införa ett nytt
aktierelaterat incitamentsprogram för Doro-koncernens anställda, genom vilket
medarbetares belöning återigen knyts till bolagets framtida resultat- och
värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och
aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade
incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda
medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande.
Incitamentsprogram bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla
nyckelmedarbetare.

Mot bakgrund av villko...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.