Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-20

Doxa: Kallelse till årsstämma i Doxa

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOXA

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301‐7481, kallas till årsstämma
tisdagen den 17 juni 2014 kl 17:00 i Kristallen, Axel Johanssons gata 4‐6,
754 50 Uppsala.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 11 juni 2014, och
2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl.
16.00 fredagen den 13 juni 2014, under adress Axel Johanssons gata 4‐6, 754
50 Uppsala med angivande av "årsstämma" eller per telefon 018‐478 20 00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person‐ eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid),
aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB den 11 juni 2014. Aktieägare som önskar omregistrering
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt
för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt
i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets
webbplats, www.doxa.se .

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och,
i före kommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förkommande fall,
revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande
fall, revisorer och revisorssuppleanter
14. Avslutning av mötet

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse, och övriga handlingar hålls
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats: www.doxa.se
i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna skickas
även utan kostnad till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Uppsala den 20 maj 2014

Doxa AB (publ)
STYRELSEN

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Kallelse till årsstämma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.