Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Doxa: Kallelse till årsstämma i Doxa

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOXA

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma
onsdagen den 15 juni 2016 kl 17:00 i World Trade Center, Klarabergsgatan
70, 111 64 Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 9 juni 2016, och
2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl.
16.00 fredagen den 10 juni 2016, under adress Axel Johanssons gata 4-6, 754
50 Uppsala med angivande av "årsstämma" eller per telefon 018-478 20 00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid),
aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB torsdagen den 9 juni 2016. Aktieägare som önskar
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt
för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt
i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets
webbplats, .

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och,
i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förkommande fall,
revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande
fall, revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier
15. Beslut om principer för utseende av valberedning.
16. Avslutning av mötet

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mikael Smedeby väljs till ordförande
vid stämman.

Punkt 11-13 - Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer,
fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelse och revisor

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg
Dingizian, Sune Gellberg och Runar Gausdal, har beslutat lämna följande
förslag till årsstämman den 15 juni 2016 i enlighet med de Principer för
valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma.

Föreslås att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter, utan suppleanter.

Till styrelse föreslås: omval av Magnus Wahlbäck, Ingrid Atteryd Heiman och
Alexander Tasevski samt nyval av Greg Dingizian och Erik Gabrielsson.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas
Lindgren som huvudansvarig revisor.

Greg Dingizian (55 år) är personligen och genom eget bolag Doxas störste
aktieägare. Han har en bred och omfattande erfarenhet som ägare, VD och
styrelseordförande i företag arbetande i flera olika branscher, såsom
Gotic, Wilhelm Soneson & Co, Ikaros, Meaning Green, HSB Malmö och Annehem.
Nuvarande engagemang omfattar Cable Quick (OF), Victoria Park (Vice OF),
Kollektiva Fondval och FC Rosengård.

Erik Gabrielsson (54 år) är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han
är bland annat styrelseledamot i Lifco AB och Elanders AB. Som ledamot i
Lifco sedan 2001 och som advokat har han varit mycket aktiv med
internationella förvärv, omstruktureringar och utveckling av ett stort
antal dentalbolag inom Lifco-sfären. Han har därmed en mycket god kunskap
om och inblick i den internationella dentalmarknaden.

Arvoden Föreslås för styrelsen oförändrat arvode om 80 000 kronor för
ledamöter och 160 000 kronor för ordföranden. Ersättning till revisor skall
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka bolagets
aktiekapital med högst 1 750 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000
aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med bestämmelse
om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Vid fullt utnyttjande av detta
bemyndigande skulle utspädningen uppgå till ca 9,8 %.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna.
Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget skall kunna
emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna
genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli
bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att
vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid
Euroclear Sweden AB.

Det noteras att bemyndigandet således inte omfattar s.k.
företrädesemission.

Punkt 15 - Beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen förslår att nuvarande Principer för utseende av valberedning
i Doxa AB som antogs vid årsstämman 2015 förlängs med ett år till och med
den årsstämma som hålls 2017. Nuvarande principer för utseende av
valberedningen finns tillgängliga på bolagets webbplats
.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
enligt punkt 14 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer
att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Axel Johanssons gata
4-6, 754 50 Uppsala, och på bolagets webbplats senast
tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 25 maj
respektive den 1 juni 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att hållas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i maj 2016
Doxa AB (publ)
STYRELSEN

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Kallelse till arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.