Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Doxa: Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2016

KVARTALSREDOGÖRELSE Q1 JANUARI-MARS, 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

* Omsättningen ökade till 3,5 MSEK (3,3)
* Resultat efter finansnetto blev -3,6 MSEK (-3,9)
* Det nya kapselsystemet QuikCap® lanserades i USA och fick stort
intresse bland distributörer och kunder
* Omsättning och resultat påverkades momentant negativt av lager- och
leveransomställningar samt marknadsföringskostnader för det nya
kapselsystemet
* Beslutade kostnadsnedskärningar inom inköp, logistik och organisation
beräknas sänka Doxas kostnader med 4,7 MSEK på årsbasis från och med
Q3 2016
* Distributionsavtal har tecknats med SD2 för Frankrike och med
Dental-Depot Wasio för Polen och Tjeckien
* Doxa har erhållit utmärkelsen "Top innovative Cement" för fjärde året
i rad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

* Det nya kapselsystemet QuikCap® har CE-godkänts för försäljning i
Europa
* Distributionsavtal har tecknats med Safco Dental i USA och Digident i
Grekland

VD-ORD
Årets första kvartal har avslutats och vi ökar stadigt försäljningen av
refill-förpackningar i USA och Kanada. Lanseringen av den nya kapseln
QuikCap® var kvartalets höjdpunkt och fick stort intresse bland
distributörer och tandläkare.

Kapseln förenklar arbetet för tandläkaren och kräver för de flesta
tandläkare inget nytt verktyg. Det gör det enklare för nya kunder att prova
vår nya kapsel QuikCap® eftersom att de inte behöver köpa ett speciellt
verktyg som bara kan användas till vår kapsel.

Kapseln möjliggör också för oss att vi i vår marknadsföring kan skicka ut
kapseln i en provförpackning till tandläkaren. Den nya kapseln kan också
säljas tillsammans med tandkronor i samverkan med dentallaboratorier,
vilket har intensifierat pågående diskussioner.

Tyvärr uppstod momentant vissa leveransförseningar av en nya kapseln,
vilket gjorde att marknadsföringen inte fick full effekt. Detta är nu
åtgärdat och leveranserna löper på normalt.

Beslut har tagits rörande inköp, logistik och organisation som sänker Doxas
kostnader - allt annat lika - på årsbasis med cirka 4,7 MSEK från och med
kvartal tre 2016. Besparingarna är både av rörlig och fast karaktär där
kostnader direkt hänförliga till den nya kapseln är en betydande faktor.
Ökade volymer ger - allt annat lika - således möjlighet till ytterligare
kostnadssänkningar framöver. Givetvis sänker detta Doxas break-evennivå på
ett positivt sätt.

Förhandlingar om olika industriella samarbeten fortsätter. Dessa rör dels
möjligheter till betydande volymökningar för Ceramir Crown & Bridge, liksom
avtal om "second brands". I dessa diskussioner ger den nya kapseln QuikCap®
en helt avgörande styrka och fördel.

Vi arbetar intensivt med att utöka vårt nätverk av distributörer, både i
USA och globalt, och många är intresserade av att sälja Ceramir. För att
citera Frank Cohen, Director of Vendor Relations, på vår senast tillkomna
distributör i USA, Safco Dental;

"For over 70 years, Safco has been dedicated to offering the best products
in the dental industry". "Ceramir is a unique, highly rated product that
our customers have been asking for, and we are proud and delighted that
they can now purchase Ceramir from Safco."

Under och efter det första kvartalet har avtal slutits om ökad distribution
i USA, Frankrike, Polen, Tjeckien och Grekland. Långt utvecklade
förhandlingar pågår i BeNeLux, UK, Tyskland och Turkiet samt Sydafrika,
Singapore och Malaysia. Väsentligt i detta sammanhang är att QuikCap nu har
CE-godkännande i Europa.

Med dessa nya förutsättningar ser jag med tillförsikt fram mot utvecklingen
under resterande 2016 och framöver.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2016:
Årsstämma 15 juni
Delårsrapport Q2 28 juli
Delårsrapport Q3 27 oktober
Bokslutskommuniké Q4 16 februari (2017)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 9 maj 2016

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Leif Hermansson
Styrelseledamot

Ulf Sewerin
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Delarsredogorelse Q1 2016.pdf

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och
kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge,
den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa,
är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av
kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr
556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr.
556701-7495, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med
säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med
Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.