Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

Drillcon: Årsstämma i Drillcon AB (publ) Korrigering av avstämningsdag

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 14 maj hållit årsstämma i
Nora.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget
och koncernen enligt

framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2013. Stämman
beslutade att

4 460 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,10 kr per
stamaktie med avstämningsdag 19 Maj 2014. Resterande vinstmedel
balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och
ingen suppleant.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2014 omvaldes Jan
Skoglund och Mikael Berglund. Peter Zeidler och Erik Albinsson hade
avböjt omval.

Som ny ledamot valdes Per-Erik Lindström, Carl Östring och Joakim
Skantze.

Per-Erik Lindström är född 1960, utbildad gruvingenjör och bosatt i
Idaho, USA. Per-Erik Lindström har en gedigen bakgrund inom gruv- och
anläggningsindustrin. Han är återförsäljare i USA för bland annat
Sandvik och Wassara via det egna bolaget RockTech USA. Han är även
delägare och styrelseordförande i GlobalDrillingSystemSweden AB.

Carl Östring är född 1974, jur kand. och bosatt i Stockholm. Tidigare
verkade han som advokat och delägare på advokatbyrå i Stockholm och
Moskva och verksam som chefsjurist på AB Traction sedan 2011.

Joakim Skantze är född 1967, civilingenjör och bosatt i Stockholm. Han
har tidigare haft ledande befattningar inom IT och grafisk industri.
Anställd på AB Traction som Venture Manager sedan 2007.

Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med
sammanlagt 400 000 kr att av styrelsen fördelas med 160 000 kr till
ordföranden och 80 000 kr var till ordinarie ledamöter. Verkställande
direktör erhåller inget arvode för styrelseuppdraget. Vid det
efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jan Skoglund som
ordförande.

Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
Drillcon AB, ges möjligheten att fakturera styrelsearvodet från eget
bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall
arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag.
Därtill utgår mervärdesskatt på fakturerat belopp

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Björn
Bäckvall valdes för en mandatperiod om 1 år.

Arvode till revisorer

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att
styrelsen bemyndigas att

besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för
aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet
omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av

bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr.
Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

Övrigt

Årsredovisning för 2013 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också
tillgänglig på: www.drillcon.se

Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 lämnas tisdagen den 19
augusti.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD

Drillcon AB

Telefon: 0587-82824

E-post: mikael.berglund@drillcon.se

WEB: www.drillcon.se

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 SE-111 35 Stockholm Tel: 08 454 32
00

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon
Drilling Equipment AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och
Suomen Malmi Oy, utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för
den europeiska gruv- och anläggningsindustri.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 344 Mkr under 2013.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier vilket är en
alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm
AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att
följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande
regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/drillcon/r/arsstamma-i-drillcon-ab--publ--korr...
http://mb.cision.com/Main/991/9586307/245547.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.