Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-30

Duni AB: Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 6 maj 2014

I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni
AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma
den 6 maj 2014.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Duni AB 2014

För ytterligare information:
Mats Lindroth, Finansdirektör
Tel 040-106200

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den
6 maj 2014 kl. 15.00 på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A i
Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara
registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 29 april 2014, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid
stämman senast samma dag (den 29 april 2014). Anmälan ska ske
skriftligen till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö,
per e-mail bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid
anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före
stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt via Dunis hemsida, www.duni.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den
29 april 2014, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för dagens stämma
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Verkställande direktörens anförande
9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
10. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det
fall stämman beslutar om vinstutdelning

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga
ledamöter samt till revisor

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

17. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
18. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Anders
Bülow ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för
det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå den 9 maj
2014. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 maj 2014.

Punkt 12-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter;
fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga
ledamöter samt till revisor; val av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt av revisor

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska
vara fem och att omval ska ske av styrelseledamöterna Anders Bülow,
Alex Myers, Pia Rudengren och Magnus Yngen, samt att Pauline Lindwall
ska väljas till ny ledamot. Anders Bülow föreslås omväljas till
ordförande i styrelsen.

Pauline Lindwall (född 1961) har en civilekonomexamen från Växjö
Universitet och är verksam som Category Director Coffee vid Mondelez
International i Zürich. Pauline Lindwall har stor internationell
erfarenhet från att ha arbetat med både konsument- och
HoReCaprodukter inom framförallt Nestlé. Hon är för närvarande
styrelseledamot i Celesio AG.

Valberedningen har därtill föreslagit att arvodet ska vara oförändrat
och ska till styrelsens ordförande utgå med 500 000 kr och till
övriga ledamöter som utsetts av stämman med 265 000 kr per ledamot.
Därutöver ska arvode för utskottsarbete oförändrat utgå med 55 000 kr
till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kr till övriga
ledamöter i ersättningsutskottet samt med 107 000 kr till ordföranden
i revisionsutskottet och med 50 000 kr till övriga ledamöter i
revisionsutskottet. Valberedningen har vidare föreslagit att det
registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till
revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Eva Carlsvi kommer
fortsätta som huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit
att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen finns
på Dunis hemsida, www.duni.se och kommer även att finnas tillgänglig
på stämman.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas
med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya
aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot
betalning i pengar med företrädesrätt för aktieägarna, samt rätt att
besluta om apportemission med eller utan sådant villkor som avses i
13 kap 5 § första stycket sjätte punkten, 14 kap 5 § första stycket
sjätte punkten eller 15 kap 5 § första stycket fjärde punkten
aktiebolagslagen. Beslut om apportemission med stöd av bemyndigandet
ska ske för att möjliggöra förvärv av hela eller delar av andra
företag eller verksamheter där betalning ska ske med egna aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Grunden för emissionskursen
ska vara aktiens marknadsvärde.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i
företagsledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och
övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar
och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på utfallet i
förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade med
syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga
lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av
anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl
motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det
normala fallet vara 65 år, men i inga fall vara lägre än 62 år.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Förslag till beslut om valberedning
Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska
utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt
största aktieägarna per den 30 september 2014 som vardera ska utse en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning
för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2014. Om någon
av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin
rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar
ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så
bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett
den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör
de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som
tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts
samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter
i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.
Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för
utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut
om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Övrig information

I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således
totalt 46 999 032 röster. Duni innehar inte några egna aktier.
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden
som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens
ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i
förväg kan göra det till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201
22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade
yttrande och revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga
beslutsförslag enligt punkterna 10b och 15-17, hålls tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida www.duni.se senast den 15 april 2014
samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Malmö i mars 2014
DUNI AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Mats Lindroth, Finansdirektör
Tel 040-106200

Duni är en ledande leveran...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.