Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

DUROC: Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 7 maj
2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd.
Registrering från 16.30.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
den 30 april 2014,

dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 30 april 2014
kl. 12.00, varvid antalet biträden skall uppges.

Anmälan
Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon
eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd , fax +46
8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid
anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt
telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna
insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.duroc.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt
registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 30 april 2014.

Ärenden
På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall
förekomma.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av VD, Erik Albinsson
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av
revisorsarvoden

11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut rörande valberedning
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse
av egna aktier

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Årsstämman föreslås välja Sture Wikman till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
(punkt 9)

Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall
uppgå till tre, samt att inga suppleanter skall utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden
(punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa att arvode till styrelsen utgår med
sammanlagt 300 000 kr att fördelas enligt följande: 150 000 kr skall
utgå till styrelseordföranden och 75 000 kr vardera skall utgå till
övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor föreslås utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 11)

Årsstämman föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Sture Wikman
(ordf.), Carl Östring och Thomas Håkansson.

Val av revisor (punkt 12)

Årsstämman föreslås att omval sker av PricewaterhouseCoopers AB, med
Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)

Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer:

Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de
per den 30 september före stämman tre största ägarna.
Sammansättningen av representanterna skall vara i enlighet med Svensk
kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att
vara en av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktieägare
ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som
trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot. Valberedningen skall
arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att
föreslå stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden
och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt i förekommande
fall föreslå revisor och arvode till revisor.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt
14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande
befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig
ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett
kvantitativt mått för gjorda prestationer. Inga ledande
befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av
bolaget.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 15)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission
av sammantaget högst 3 000 000 aktier. Nyemitterade aktier skall
kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade
aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas
med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för
nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier
som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller
andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara
av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter
att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av
såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
årsstämman.

Bemyndigande, återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget
enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje
förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.
Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier
genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det
vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall
erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets
egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta
pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen
på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut
om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas
kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor
kan göra det till Duroc AB, att. Styrelsen, Box 612, 182 16 Danderyd.

Handlingar och övrig information

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga
förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på
bolagets webbplats www.duroc.com senast tre veckor före stämman, samt
hållas tillgängliga på bolagets kontor på Berga Backe 4 i Danderyd.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden
beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7.328.900, varav
350.000 av serie A (10 röster/aktie) och 6.978.900 av serie B (1
röst/aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till
10.478.900. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2014

Duroc AB (publ)

Styrelsen

------------------------------

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 3 april 2014 kl 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duroc/r/kallelse-till-arsstamma-i-duroc-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/998/9562722/228496.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.