Du är här

2017-09-26

DUROC: Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 26
Oktober 2017 kl. 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23,
Stockholm. Registrering från 14.30.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 oktober 2017,
dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 20 oktober
2017, varvid antalet biträden skall uppges.

Anmälan
Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon
eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd, fax +46
8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid
anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt
telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna
insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.duroc.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt registreras
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast den 20 oktober 2017.

Ärenden
På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall
förekomma.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av Vd

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av
revisorsarvoden

11. Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Förslag till beslut rörande valberedning

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verk-ställande direktören och andra personer i bolagets
ledning

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Peter Gyllenhammar till ordförande vid
stämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
(punkt 9)

Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall
uppgå till fem, samt att inga suppleanter skall utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden
(punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa att arvode till styrelsen utgår med
sammanlagt 600 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr skall
utgå till styrelseordförande, 100 000 kr vardera skall utgå till
ordinarie styrelseledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt vice styrelseordförande
(punkt 11)

Årsstämman föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Carina
Heilborn, Carl Östring samt Peter Gyllenhammar som utses till
styrelseordförande. Årsstämman föreslås att nyval sker av Ola
Hugosson samt Johan Öman. Sture Wikman har avböjt omval.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall
styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Ola Hugoson
Ystad. Född 1957
Bakgrund: Sedan 1982 arbetande inom familjeföretaget Polykemi AB, Vd
och koncernchef sedan 1997.

Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Polykemi AB
Johan Öberg
Stockholm. Född 1970
Bakgrund: Senior Partner and Director, Managing Partner BCG Sweden
Utbildning: MBA från INSEAD
Styrelseuppdrag: Inga
Val av revisor (punkt 12)
Årsstämman föreslås att omval sker av nuvarande,
PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Michael Bengtsson
som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)
Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer:
Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de
per den 31 januari före stämman tre största ägarna. Sammansättningen
av representanterna skall vara i enlighet med Svensk kod för
bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en
av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa
sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i
sådan aktieägares ställe utse ledamot. Valberedningen skall arbeta
fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att föreslå
stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan
ersättning till styrelseledamöterna, samt i förekommande fall föreslå
revisor och arvode till revisor.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt
14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande
befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig
ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett
kvantitativt mått för gjorda prestationer. Den rörliga ersättningen
är maximerad till ett belopp motsvarande åtta månadslöner. Inga
ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda
av bolaget.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 16)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission
av sammantaget högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier skall
kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade
aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas
med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för
nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier
som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller
andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara
av värde för koncernens verksamhet. Ett beslut av årsstämman i
enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och Vd skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor
kan göra det till Duroc AB, att. Styrelsen, Box 612, 182 16 Danderyd
alternativt skicka epost till john.hager@duroc.com.

Handlingar och övrig information
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga
förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på
bolagets webbplats www.duroc.com senast tre veckor före stämman, samt
hållas tillgängliga på bolagets kontor på

Svärdvägen 5 i Danderyd.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden
beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 39 000 000, varav noll
av serie A (10 röster per aktie), 29 066 783 av serie B (1 röst per
aktie) och 9 933 217 av serie C (1 röst per aktie). Det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 39 000 000. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Stockholm i oktober 2017

Duroc AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 26 september 2017 kl. 13:00.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar
Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och
har ca 580 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.duroc.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duroc/r/kallelse-till-arsstamma-i-duroc-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/998/2354372/727597.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.