Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Dustin Group AB: Dustin Group AB (publ) kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org. nr. 556703-3062 ("Bolaget"
eller "Dustin") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 december
2017 klockan 14.00 på Playhouse Teater, Drottninggatan 71A,
Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 7 december 2017 (den s.k. "avstämningsdagen"), och
· dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 7 december 2017.

Anmälan kan ske med e-post till gm@dustingroup.com, på telefonnummer
08-553 44 000 eller med post till Dustin Group AB (publ), Att:
Bolagsstämma, Box 1194, 131 27 Nacka Strand. Aktieägare ska i anmälan
uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och
eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste - utöver
att anmäla sig - tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före
avstämningsdagen (d.v.s. i god tid före den 7 december 2017) hos
förvaltaren. Aktieägare har rätt att delta vid årsstämman genom ombud
eller företrädare. Aktieägare som vill utnyttja denna möjlighet bör i
god tid innan stämman, helst senast den 7 december 2017, ha skickat
fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar till
Bolaget på adressen ovan. På
http://www.dustingroup.com/sv/arsstamma1617 finns ett
fullmaktsformulär tillgängligt.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av den verkställande direktören och frågestund.
9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelse.
14. Val av styrelseordförande.
15. Fastställande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedning.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.
18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTI 2018), emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt utgivande av syntetiska optioner.
19. Årsstämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Cappelen
väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelsen, val
av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande (punkterna 11-14)

Valberedningen har inte kunnat slutföra sitt arbete med att ta fram
förslag till val av styrelse i sådan tid att förslagen kan tas med i
kallelsen. Valberedningens arbete med att ta att ta fram förslag till
val av styrelse pågår och valberedningen har låtit meddela att
förslag enligt punkterna 11-13 (antalet styrelseledamöter, arvode åt
styrelsen och val av styrelseledamöter) kommer att tillställas
Bolaget så snart förslagen är klara. Bolaget kommer därefter att
offentliggöra förslagen genom pressmeddelande och hålla dem
tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida tillsammans med
valberedningens motiverade yttrande avseende val av styrelse och
information om de föreslagna styrelseledamöterna.

Som tidigare offentliggjorts föreslår valberedningen att Mia Brunell
Livfors ska väljas som ny styrelseordförande.

Arvode åt revisorn och fastställande av antalet revisorer och val av
revisor (punkterna 12 och 15)

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkända fakturor.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017/18.
Ernst & Young har informerat Dustin om att den auktoriserade revisorn
Jennifer Rock Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om
Ernst & Young omväljs till revisor.

Förfarande för tillsättande av valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att Bolagets valberedning ska bestå av fyra
ledamöter utsedda av de, per den sista handelsdagen i mars, största
aktieägarna som önskar utse en ledamot. Fler än de åtta största
aktieägarna behöver inte tillfrågas, om inte detta krävs för att
valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av
aktieägare. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla
valberedningen, och ska även vara adjungerad till valberedningen,
förutom då valberedningen ska behandla frågan om ordförande i
styrelsen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas
om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren.

Valberedningen ska lämna förslag till:

· val av ordförande i styrelsen,
· val av övriga ledamöter i styrelsen,
· arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av
ledamöterna,

· val och arvodering av revisorer, samt,
· ordförande vid årsstämman.
Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag
till ändringar i denna instruktion.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till
dess att nästa valberedning bildas.

Om en ledamot, eller en aktieägare som utsett en ledamot, meddelar
valberedningen att ledamoten önskar avgå, eller att aktieägaren
önskar att ledamoten ska bytas ut, ska den aktieägare som utsett
ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot förutsatt att aktieägaren
fortsatt är bland de fyra största aktieägarna. Om under
valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra största
aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit
bland de fyra största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot. Om
inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i
ägandet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader
före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största
aktieägarna till följd av en mera väsentlig förändring i ägandet
senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en
ledamot som ska ha rätt att närvara vid valberedningens sammanträden.
Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds utse en ledamot
avstår från detta, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i
storleksordning som inte har utsett en ledamot till valberedningen.

Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart
som möjligt.

Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för
utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till
uppdraget, om det bedöms lämpligt.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess beslut om
ändring av instruktionen för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Styrelsens beslutsförslag

Vinstutdelning (punkt 9 (b))

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,80 kronor per aktie och att
fredagen den 15 december 2017 ska vara avstämningsdag för
utdelningen. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen kunna betalas ut till aktieägarna onsdagen den 20
december 2017.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare enligt följande.

Den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i
Dustin ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att
attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa
incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska
planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande
befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning
(STI) som är knuten till för Dustin uppnådda finansiella mål och
individuella prestationsmål, samt långsiktiga aktie- eller
aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI), utöver pension och
andra sedvanliga förmåner.

· Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde. Den fasta lönen ska ses över årligen.
· STI ska baseras på resultat i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella, mätbara samt kopplade till Dustins finansiella resultat och till specifika prestationer och processer (individuella mål). STI kan maximalt uppgå till 100 procent av den fasta lönen för Dustins verkställande direktör och maximalt 60 procent av den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare.
· Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska vara kopplade till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationskrav och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling.
· Övriga förmåner kan utgöras av sjukförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
· Ledande befattningshavare ska erbjudas individuella pensionsplaner uppgående till maximalt 30 procent av den fasta lönen eller premiebaserade pensionslösningar.
· I händelse av uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden för ledande befattningshavare maximalt uppgå till 12 månader.

Under särskilda omständigheter kan styrelsen avvika från riktlinjerna
ovan. I sådant fall är styrelsen skyldig att redogöra för orsaken
till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

För mer information om de befintliga riktlinjerna för ersättning till
verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare för
2016/17, se not 7 för koncernen i årsredovisningen för 2016/17.

I enlighet med Svensk kod f...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.