Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-05

Dustin Group AB: Dustin offentliggör villkoren för företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER
ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Dustin Group AB (publ) ("Dustin" eller "Bolaget") offentliggjorde den
14 september 2018 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av
godkännande från extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission
om cirka 700 miljoner svenska kronor ("Företrädesemissionen") för att
fortsätta Bolagets förvärvsambitioner på befintliga marknader.
Styrelsen för Dustin har idag fastställt de fullständiga villkoren
för Företrädesemissionen.

Sammanfattning

· Aktieägare i Dustin har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie
per sju (7) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om
1:7

· Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en
total emissionslikvid om cirka 695 miljoner kronor före avdrag av
emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas

· Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 17 oktober 2018
och teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och
med den 7 november 2018

· Sista handelsdag i Dustinaktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen är den 15 oktober 2018

· Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra
bolagsstämman som äger rum den 10 oktober 2018. Bolagets största
aktieägare Axel Johnson AB, som per den 31 augusti 2018
representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och
röster i Bolaget stödjer, som tidigare kommunicerat,
emissionsbeslutet.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som är införd som aktieägare i Dustin i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier innehavaren förut äger. För varje innehavd Dustinaktie erhålls
en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för
investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske (i) i första hand till
dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid
överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som
tecknats med stöd av teckningsrätter samt (ii) i andra hand till
övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till
deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan
ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie. Under förutsättning att
Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med
maximalt 55 161 786,22 kronor genom nyemission av maximalt 11 032 357
nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra
Dustin cirka 695 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med
den 7 november 2018. Dustins styrelse har rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt,
kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 7
november 2018. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq
Stockholm under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och
med den 5 november 2018 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie)
under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 9
november 2018.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att
få sin ägarandel utspädd med cirka 12 procent, men har möjlighet att
ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina
teckningsrätter.

Företrädesemisisonen förutsätter godkännande av den extra
bolagsstämman som kommer att hållas den 10 oktober 2018 kl. 13:00 på
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s kontor på Hamngatan 2 i
Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggjordes den
14 september 2018 och finns tillgänglig på Dustins webbplats,
www.dustingroup.com.

Stöd från huvudaktieägare

Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB, som per den 31 augusti
2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget stödjer, som tidigare kommunicerat,
emissionsbeslutet.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan
komma att ändras.

10 okt 2018 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens
beslut om Företrädesemissionen
15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen
16 okt 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen,
det vill säga aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta i
Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018-5 nov 2018 Handel med teckningsrätter

19 okt 2018-7 nov 2018 Teckningsperiod
19 okt 2018-9 nov 2018 Handel med BTA
Omkring den 9 nov 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare

Dustin har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie
Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare samt Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 oktober 2018 kl: 8:30.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden
och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande
tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och
privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin
fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas
behov. Bolaget erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande
tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt
lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret
2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av
Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i
Nacka, Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Dustin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Dustin kommer endast att ske genom det prospekt
som Dustin beräknar offentliggöra den 18 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Dustin har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dustin-group-ab/r/dustin-offentliggor-villkore...
http://mb.cision.com/Main/11857/2635754/921342.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.