Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

Dustin Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Dustin Group

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), 556703-3062 ("Dustin" eller
"Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 oktober 2018
klockan 13:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s kontor på
Hamngatan 2 i Stockholm.

Anmälan, m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast den 4 oktober 2018;

· dels anmäla sig till Bolaget senast den 4 oktober 2018.
Anmälan kan ske med e-post till DustinEGM@gda.se, på telefonnummer
08-670 66 00 eller med post till Dustin Group AB (publ), c/o Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, 114 87 Stockholm. I anmälan
ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta
inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast
den 4 oktober 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före
detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till som längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.dustingroup.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören och frågestund
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
med företrädesrätt för aktieägarna

9. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Fredrik Palm, advokat och partner vid Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå KB, väljs som ordförande vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen beslutade den 14 september 2018, under förutsättning av
bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier
med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka
700 miljoner svenska kronor före avdrag av emissionskostnader.

1. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om
Företrädesemissionen på följande villkor:Styrelsen, eller den som
styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före
avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som Bolagets
aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges
ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av
visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny
aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya
aktierna i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare.

3. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den
17 oktober 2018.

4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens
högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om
de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och, vid
överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som
tecknats med stöd av teckningsrätter.

b. Övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till
deras anmälda intresse.

I den mån tilldelning enligt denna punkt 4 inte kan ske pro rata ska
tilldelning ske genom lottning.

5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 oktober
2018 till och med den 7 november 2018.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat bankkonto.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat
teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant
senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har
skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden
för teckning och tiden för betalning.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande
direktören utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Handlingar

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och
kommer att hållas tillgängliga, tillsammans med styrelsens beslut
enligt punkt 8, på Bolagets webbplats, www.dustingroup.com, hos
Bolaget på adress Augustendalsvägen 7 i Nacka Strand senast från och
med den 19 september 2018 samt sändas till de aktieägare som begär
det och uppger sin post- eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt
77 226 502 aktier och röster. Vid tidpunkten för denna kallelses
utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande
till annat koncernföretag.

Stockholm i september 2018

DUSTIN GROUP AB (PUBL)

STYRELSEN

___________

Övrigt

Program vid stämman:

12:30 - Entrén till stämmolokalen öppnas

13:00 - Stämman öppnas

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General
Meeting of Dustin Group AB (publ), to be held on 10 October at 13:00
(CEST) at the offices of Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB,
Hamngatan 2 in Stockholm, Sweden, is available on
www.dustingroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dustin-group-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/11857/2618143/909107.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.