Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-05

E-handlaren rusade på rapporten

wysiwyg_image

AstraZeneca, Balder och Boozt presenterade sina rapporter tidigare under torsdagsförmiddagen. Den sistnämndas togs emot väl av marknaden.

Igår var en intensiv rapportdag där flera tungviktare på börsen presenterade sina resultat för det tredje kvartalet. Vid lunchtid under torsdagen gick Skanska, Balder, Bure och Latour upp mellan en och tre procent medan Boozt rusade över fjorton procent. Hufvudstaden och AstraZeneca backade något.

AstraZeneca -0,1% 971 kronor

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca upprepar sina prognoser för helåret 2020.

Prognos kvarstår om att resultatet för kärnverksamheten per aktie (Core EPS) för 2020 kommer att öka med ett medelhögt till högt tal inom intervallet 13-19 procent ("teens").

Det framgår av delårsrapporten.

Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på 4:04 dollar per aktie för helåret 2020, en ökning med drygt 15 procent från 2019 års utfall på 3:50 dollar, enligt Infronts sammanställning.

Intäkterna för helåret 2020 väntas fortsatt öka med "ett högt ensiffrigt tal till ett lågt tvåsiffrigt tal".

Infronts snittprognos ligger på en intäktsökning 2020 om 9,9 procent.

Balder +3% 463 kronor

Fastighetsbolaget Balders hyresintäkter uppgick till 2.030 miljoner kronor i det tredje kvartalet (1.915).

Driftöverskottet blev 1.616 miljoner kronor (1.460) och förvaltningsresultatet uppgick till 1.335 miljoner (1.239).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 226 miljoner (1.344), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -10 miljoner kronor (-186).

Efter skatt blev resultatet 1.326 miljoner kronor (2.094), vilket motsvarade 6:61 kronor per stamaktie (10:29).

Boozt +15% 175 kronor

E-handelsbolaget Boozt redovisar ett justerat rörelseresultat om 69,7 miljoner kronor (-27,6) för det tredje kvartalet.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 47,9 miljoner kronor (-40,8).

Bruttomarginalen ökade till 42,8 procent (35,6).

Nettoomsättningen uppgick till 940 miljoner kronor (764), motsvarande en tillväxt om 26 procent i lokal valuta.

Bolaget höjer sina prognoser för helåret 2020, med hänvisning till även en "stark start på det fjärde kvartalet".

".. vi ser fortsatt ett stort inflöde av nya nordiska kunder. Vi har nu över två miljoner aktiva kunder som handlar på Boozt.com och Booztlet.com. Till följd av att utvecklingen är bättre än väntat justerar vi upp prognosen för helåret till en justerad rörelsemarginal i intervallet 5,5-6,5 procent", skriver bolagets vd Hermman Haraldsson.

Bolaget spår nu en nettoomsättningstillväxt i den övre delen av intervallet 20-25 procent och höjer prognosen för den justerade rörelsemarginalen till intervallet 5,5-6,5 procent, upp från tidigare 4,5-5,5 procent.

Prognosen höjdes senast den 6 oktober. Då höjdes marginalprognosen till 4,5-5,5 procent, från tidigare 3,5-4,5 procent med ett bedömt tillväxtintervall om 20-25 procent.

Boozt höjde prognosen även i juni.

Bure +1% 278 kronor

Investmentbolaget Bure redovisar ett resultat efter skatt på 2.515 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (368). Resultatet per aktie uppgick till 33:90 kronor (5:33).

Nettoomsättningen uppgick till 60,7 miljoner kronor (79,9).

Substansvärdet var vid periodens utgång 230:60 kronor (var 195:80 kronor per den 30 juni).

"Under tredje kvartalet såg vi en stark värdeutveckling i merparten av portföljbolagen, trots pågående pandemi med fortsatta restriktioner och lägre ekonomisk aktivitet", skriver Bures vd Henrik Blomquist i rapporten.

Bures noterade portfölj ökade med cirka 2.500 miljoner kronor eller 22 procent. Denna uppgång återspeglades även i Bures substansvärde per aktie, som totalt steg med 17,7 procent under kvartalet.

Henrik Blomquist skriver vidare att stora delar av världen nu upplever en kraftig uppgång i antalet coronasmittade.

"Tyvärr kan vi därmed konstatera att det är för tidigt att blåsa faran över och att vi nu skulle vara på väg tillbaka mot en normaliserad marknadssituation", skriver han.

Hufvudstaden -1% 123 kronor

Fastighetsbolaget Hufvudstaden, som bland annat äger NK i Stockholm och Göteborg, såg en viss återhämtning i kundflöden och i försäljningssiffror under tredje kvartalet. Men bolaget har gett omfattande hyresrabatter och tagit vissa kundförluster.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Bolaget konstaterar i rapporten att hyresgästernas betalningsförmåga varit försvagad under det andra och det tredje kvartalet och efter dialoger med dessa har Hufvudstaden under 2020 gett hyresrabatter om totalt 92 miljoner kronor, varav 42 miljoner inföll i det tredje kvartalet. Resultatet har även påverkats av kundförluster.

"Dialoger fortgår även under kvartal 4 för att på bästa affärsmässiga sätt hjälpa hyresgästerna att överbrygga den här utmanande perioden. Resultatet från vår löpande verksamhet bedöms därför bli påverkat även under kommande kvartal", skriver bolaget i rapporten.

Latour +3% 231 kronor

Sommarmånaderna präglades av att marknader i olika omfattning öppnade uppe och efterfrågan successivt ökade. Mot slutet av kvartalet växte industrirörelsens omsättning organiskt, skriver investmentbolaget Latour i delårsrapporten.

"Vi kan nu konstatera att vi är i en andra våg, och det föreligger hög risk för nya nedstängningar och således begränsningar för ekonomin. Därutöver har vi nog inte heller sett de långsiktiga effekterna som pandemin medför i form av ändrade beteenden och påverkan på investeringar. Det kan innebära hot men också möjligheter", skriver Latours vd Johan Hjertonsson.

Under tredje kvartalet minskade orderingången i Latours industrirörelse med 2 procent justerat för förvärv och valutaeffekter. Nettoomsättningen var 1 procent ned i jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet i industrirörelse ökade med 29 procent.

Skanska +3% 186 kronor

Intäkterna i byggverksamheten uppgick till 34.442 miljoner kronor (40.969). Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 37.655 miljoner kronor.

Under tredje kvartalet har Skanska till viss del upplevt en återhämtning efter pandemins inledande effekter.

Det skriver vd Anders Danielsson i rapporten för det tredje kvartalet.

"I vår Byggverksamhet, där vi sysselsätter tiotusentals människor är jag mycket nöjd med hur vi har hanterat pandemin, utan några större produktionsstörningar", skriver Anders Danielsson.

Inom bostadsutveckling ökade volymerna under kvartalet. Skanska noterar att bostadsköpares förtroende har ökat markant efter sommaren, trots osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna.

Aktiekurserna och den procentuella ökningen är uppdaterad 12:30 torsdagen den 5 november 2020.

Nyhetsbyrån/Redaktionen

Författare Redaktionen